Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Nauru

Polska nawiązała w poniedziałek stosunki dyplomatyczne z Nauru, państwem wyspiarskim położonym w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Mikronezji - poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy ONZ w Nowym Jorku.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z państwem wyspiarskim (fot. iStockphoto / Thinkstock)

Odpowiednie dokumenty w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Nauru podpisała w Nowym Jorku w imieniu rządu Nauru ambasador Marlene Moses, kierująca Stałym Przedstawicielstwem Nauru przy Narodach Zjednoczonych, a w imieniu Polski - Stały Przedstawiciel Polski przy NZ Bogusław Winid.

Jestem dumny, że od dziś, dzięki nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, będziemy mogli zintensyfikować kontakty między naszymi krajami - oświadczył ambasador Winid w przesłanym PAP komunikacie.

Podkreślono w nim, że Nauru jest państwem wyspiarskim, coraz częściej wybieranym przez turystów z Polski. Jednym z największych problemów, z jakimi się boryka, są negatywne efekty zmian klimatu. "Polska stara się wychodzić naprzeciw tym problemom, m.in. angażując się w prace Ramowej Konferencji NZ ds. Zmian Klimatu" - zaznaczono w komunikacie.

Nauru jest jednym z najmniejszych państw na świecie, zarówno pod względem wielkości, jak i liczby ludności (liczy ok. 14 tysięcy mieszkańców). Ogłosiło swoją niepodległość 31 stycznia 1968 roku. Od końca XIX w. było kolonią Cesarstwa Niemieckiego, a w 1914 r. zostało zajęte przez wojska australijskie. Po zakończeniu II wojny światowej wyspa została przekształcona w terytorium powiernicze ONZ, administrowane przez Australię, Nową Zelandię oraz Wielką Brytanię.(PAP)

icz/ jhp/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 ~jarek

no to mamy gdzie wyslac jablka .Putinie drzyj i placz.

! Odpowiedz
0 13 ~Marcin

Hofman by tam autem dojechał

! Odpowiedz
0 2 ~MacGawer

W komentarzach padło wiele pytań "po co"? Ja chyba wiem - chodzi o wymianę doświadczeń. Nauru jest chyba największym bankrutem na świecie. Z państwa opływającego w dostatki gdzie każdy miał 2 samochody w garażu w kilka lat zjechali do poziomu 4-go świata bez bieżącej wody. Jeżeli pamiętacie obietnice przedwyborcze sprzed kilku lat to łatwo się domyslicie, że ostatnia strategia "ciepłej wody w kranie" też się nie sprawdzi. Pierwszy z brzegu link trafiający w samo sedno: http://niepoprawni.pl/blog/2379/bankructwo-zielonej-wyspy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~endi

rządzący szykują się do ewakuacji , na razie udały im się cuda nad urną ale w przyszłym roku te same numery mogą nie przejść ...

! Odpowiedz
4 12 ~maja

Cóż dwa kraje Trzeciego Świata nawiązały stosunki dyplomatyczne.

! Odpowiedz
2 1 ~Smoker65

i na tej wysepce ambasade mamy ???

! Odpowiedz
2 15 ~srankcjonista

Rząd tworzy sobie synekury, gdzie będzie lokował emerytowanych aparatczyków i zasłużonych funkcjonariuszy. Upychanie po ambasadach, szczególnie na pięknych wyspach, to jest marzenie polskiego Nikodema Dyzmy vel Tuska

! Odpowiedz
0 4 ~bari

Ważniejsze to: Rząd Izraela przyjął ustawę, która określa ten kraj jako "państwo żydowskie". Dokument wywołuje kontrowersje nawet wśród samych izraelskich ministrów. Opie­ra się to na 14 okre­ślo­nych w prze­pi­sach za­sa­dach. Po­zwa­la­ją one mię­dzy in­ny­mi na po­zba­wie­nie praw osób, które do­pusz­cza­ją się za­ma­chów lub aktów wan­da­li­zmu. Cho­dzi na przy­kład o Pa­le­styń­czy­ków, któ­rzy od kil­ku­na­stu ty­go­dni wy­cho­dzą na ulice Je­ro­zo­li­my i uczest­ni­czą w star­ciach z po­li­cją. W mie­ście do­cho­dzi też w ostat­nim cza­sie do za­ma­chów, a wła­dze Izra­ela już na­ka­za­ły znisz­cze­nie domów na­le­żą­cych do ro­dzin nie­któ­rych za­ma­chow­ców. Prze­ciw­ko okre­śla­niu Izra­ela jako pań­stwo ży­dow­skie pro­te­stu­ją za­rów­no Pa­le­styń­czy­cy, or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka, izra­el­ska opo­zy­cja, ale i nie­któ­rzy mi­ni­stro­wie ga­bi­ne­tu Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hu. W Izra­elu miesz­ka bo­wiem wielu ob­co­kra­jow­ców, któ­rzy boją się, że do­ku­ment po­zba­wi ich do­tych­cza­so­wych praw. Prze­ciw­ni­cy usta­wy twier­dzą też, że może ona stać się na­rzę­dziem do jesz­cze więk­szych re­stryk­cji wobec Pa­le­styń­czy­ków, miesz­ka­ją­cych na oku­po­wa­nym Za­chod­nim Brze­gu i po­zba­wią szans na po­wrót na te­re­ny pa­le­styń­skie mi­lio­nów uchodź­ców, ży­ją­cych m.​in. w Jor­da­nii czy w Syrii. Opo­zy­cja ar­gu­men­tu­je,że mniej­szo­ści takie jak Ara­bo­wie czy Dru­zo­wie sta­no­wią aż 20% po­pu­la­cji Izra­ela i że ustawa może do­pro­wa­dzić do jesz­cze więk­szych za­mie­szek i ko­lej­nych za­ma­chów. Prawo narodowe jest tylko dla ludu żydowskiego, oswiadczył premier Netanjahu.I co wy na to tropiciele faszystów?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 10 ~burzawa

Niech kwitnie przyjaźń polsko-naurutańska! :-)

! Odpowiedz
0 8 ~janik

Jedna zielona wyspa łączy się z drugą.

! Odpowiedz