REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2021-11-10 08:02
publikacja
2021-11-10 08:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kwartal_2021_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 60 202 44 006 13 207 9 907
II. Koszt własny sprzedaży 37 343 26 172 8 192 5 892
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (111) (5 085) (24) (1 145)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 267 (8 649) 59 (1 947)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 92 (8 706) 20 (1 960)
VI. EBITDA* 3 148 (1 872) 691 (421)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 250) (3 698) (274) (833)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 739) 1 352 (1 040) 304
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (440) 2 092 (97) 471
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut (6 429) (254) (1 410) (57)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,001 (0,102) 0,000 (0,023)
XII. Aktywa razem 95 805 93 740 20 679 20 313
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 617 5 118 997 1 109
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 28 683 25 306 6 191 5 484
XV. Kapitał własny 62 505 63 316 13 492 13 720
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 175 18 247
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,75 0,16 0,16
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 36 275 29 020 7 958 6 533
XX. Koszt własny sprzedaży 25 012 20 710 5 487 4 662
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (310) (2 735) (68) (616)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 256 5 158 2 908 1 161
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 13 256 5 158 2 908 1 161
XXIV. EBITDA* 2 319 254 509 57
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 769) (1 852) (388) (417)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 919) (3 797) (421) (855)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (394) 5 484 (86) 1 235
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 082) (165) (895) (37)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,157 0,061 0,035 0,014
XXX. Aktywa razem 98 436 106 594 21 247 23 098
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 17 560 14 465 3 790 3 134
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 063 27 935 3 467 6 053
XXXIII. Kapitał własny 64 813 64 194 13 990 13 910
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 175 18 247
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,76 0,17 0,17


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres.Dane
bilansowe zaprezentawane zostały na dzień 30 września 2021 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_III kwartał 2021_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdfRaport_III kwartał 2021_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-11-10 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki