REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 08:05
publikacja
2021-05-14 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_kwartal_2021_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 19 030 16 570 4 162 3 769
II. Koszt własny sprzedaży 11 698 10 017 2 559 2 279
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (150) (2 288) (33) (520)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 966 (7 476) 211 (1 701)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 933 (7 470) 204 (1 699)
VI. EBITDA* 864 (1 244) 189 (283)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (559) (3 168) (122) (721)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 052) (66) (230) (15)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (368) (240) (80) (55)
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut (1 979) (3 474) (433) (790)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,011 (0,087) 0,002 (0,020)
XII. Aktywa razem 94 565 93 740 20 292 20 313
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 734 5 118 1 016 1 109
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 25 884 25 306 5 554 5 484
XV. Kapitał własny 63 947 63 316 13 722 13 720
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 069 18 247
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,75 0,16 0,16
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 11 093 10 160 2 426 2 311
XX. Koszt własny sprzedaży 7 504 7 197 1 641 1 637
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (351) (1 538) (77) (350)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (121) (2 247) (26) (511)
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (121) (2 247) (26) (511)
XXIV. EBITDA* 462 (589) 101 (134)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 531) (530) (335) (121)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (956) (432) (209) (98)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (364) 134 (80) 30
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (2 851) (828) (624) (188)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,001) (0,027) (0,000) (0,006)
XXX. Aktywa razem 107 169 106 594 22 996 23 098
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 14 166 14 465 3 040 3 134
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 355 27 935 6 084 6 053
XXXIII. Kapitał własny 64 648 64 194 13 872 13 910
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 069 18 247
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,76 0,16 0,17


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okresDane
bilansowe zaprezentowane zostały na dzień 31 marca 2021 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_I kwartał 2021_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdfRaport_I kwartał 2021_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-05-14 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki