REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: wyniki finansowe

2022-09-16 17:05
publikacja
2022-09-16 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pure_Biologics_SA_-_Jednostkowy_raport_polroczny_za_okres_01.01-30.06.2022-sig_all.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_-_Skrocone_Srodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_01.01-30.06-2022-sig_all.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PURE_PSF_MSSF_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 6 523 7 089 1 404 1 559
II. Koszty działalności operacyjnej razem 17 561 13 668 3 781 3 006
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 980 -6 577 -2 364 -1 446
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 023 -6 796 -2 589 -1 495
V. Zysk (strata) netto -12 023 -6 796 -2 589 -1 495
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 808 -12 067 -389 -2 654
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 655 -316 5 095 -69
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 103 49 992 -237 10 994
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 20 744 37 610 4 468 8 271
X. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XI. Aktywa / Pasywa razem 43 295 47 190 9 250 10 260
XII. Aktywa trwałe 5 663 4 175 1 210 908
XIII. Aktywa obrotowe 37 632 43 015 8 040 9 352
XIV. Kapitał własny 29 652 39 486 6 335 8 585
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 643 7 704 2 915 1 675
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 155 470 468
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 443 5 549 2 445 1 206


Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:1] Pozycje dotyczące
sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku
przepływu pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez
NBP:– za okres 01.01.2022 – 30.06.2022: 4,6427 zł–
za okres 01.01.2021 – 30.06.2021: 4,5472 zł2] Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten
wyniósł:– na dzień 30.06.2022: 4,6806 zł–
na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Pure Biologics SA - Jednostkowy raport polroczny za okres 01.01-30.06.2022-sig_all.pdfPure Biologics SA - Jednostkowy raport polroczny za okres 01.01-30.06.2022-sig_all.pdf Jednostkowy raport polroczny Pure Biologics S.A. za okre 01.01-30.06.2022
Pure Biologics SA - Skrocone Srodroczne Sprawozdanie Finansowe 01.01-30.06-2022-sig_all.pdfPure Biologics SA - Skrocone Srodroczne Sprawozdanie Finansowe 01.01-30.06-2022-sig_all.pdf Skrocone srodroczne sprawozdanie finansowe Pure Biologics S.A. za okres 01.01-30.06.2022
PURE_PSF_MSSF_1H_2022.pdfPURE_PSF_MSSF_1H_2022.pdf Raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Pure Biologics S.A. za okres 01.01-30.06.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-09-16 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-09-16 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki