30,8000 zł
-0,65% -0,2000 zł
Pure Biologics SA (PUR)

Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na okaziciela

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na okaziciela
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wnioski od Akcjonariuszy Założycieli Spółki na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki o dokonanie przez Zarząd zamiany wszystkich należących do nich akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 185 400 o wartości nominalnej 0,10 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A (Akcje), powodującej jednocześnie, zgodnie z §8 ust.3 Statutu Spółki utratę uprzywilejowania tych akcji. Wszyscy Akcjonariusze Założyciele posiadający akcje serii A wnieśli również do Zarządu Spółki o: (i) podjęcie wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji Akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych (ii) wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; (iii) dokonanie stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki; (iv) wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki oraz rejestracji dokonanych zmian w KRS.
Akcje objęte wnioskiem stanowią 12,09,% kapitału Spółki i są obecnie uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowią 20,15% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany będą stanowić 12,09% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosić będzie 1 654 000, zamiast dotychczasowych 1 839 000 głosów. Wysokość kapitału akcyjnego nie ulegnie zmianie.
Jeden z wnioskujący akcjonariuszy jest członkiem władz Spółki. Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwała Zarządu o zamianie akcji powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.

Złożone przez Akcjonariuszy Założycieli wnioski o zamianę akcji związane są z realizacją Programu Motywacyjnego, o którym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 11.10.2019r.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Filip Jeleń Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.