REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2021-04-29 21:06
publikacja
2021-04-29 21:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST_DO_AKCJONARIUSZY_PREZESA_PGF_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PGF_SA_sprawozdania_finansowego_oraz_sprawozdania_z_dzialalnosci_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_PGF_SA_dotyczace_funkcjonowania_komitetu_audytu_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_JSF_ZA_ROK_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPORZADZENIA_JSF_ZA_ROK_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PGF_SA_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_PGF_SA_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_PGF_SA__ZA_ROK_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. I.Przychody netto ze sprzedaży usług - - - -
II. II.Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej pzez wynik finansowy -205 538 160 983 -45 938 37 422
III. III.Zysk/Strata z działalności operacyjnej -280 -2 147 -63 -499
IV. IV.Zysk/Strata brutto -205 886 158 826 -46 016 36 921
V. V.Zysk/Strata netto -166 954 128 644 -37 315 29 905
VI. VI.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -131 47 -29 11
VII. VII.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 30 0 7
VIII. VIII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. IX.Przepływy pieniężne netto razem -129 77 -29 18
X. X.Aktywa razem 193 304 399 169 41 888 93 735
XI. XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 914 74 825 7 782 17 571
XII. XII.Zobowiązania długoterminowe - 41 - 10
XIII. XIII.Zobowiąznia krótkoterminowe 10 700 10 396 2 319 2 441
XIV. XIV.Kapitał własny 157 390 324 344 34 105 76 164
XV. XV.Kapitał zakładowy 81 988 81 988 17 766 19 253
XVI. XVI.Liczba akcji (w szt.) 2 732 940 2 732 940 2 732 940 2 732 940
XVII. XVII.Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) -61,09 47,07 -13,65 10,94
XVIII. XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 57,59 118,68 12,48 27,87


Do przeliczenia danych przedstawionych w
zestawieniu "Wybrane dane finansowe" ze sprawozdania z sytuacji
finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów jak i sprawzodania z
przepływów pieniężnych zastosowano następujące zasady:-
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2020 roku dla EUR, czyli 1EUR = 4,6148 zł oraz odpowiednio
według kursu 4,2585 zł za 1EUR na dzień 31 grudnia 2019 roku.-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i
wynoszącego 4,4742 zł za 1EUR oraz odpowiednio według kursu 4,3018 zł za
1 EUR dla analogicznego okresu 2019 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST DO AKCJONARIUSZY PREZESA PGF SA.pdfLIST DO AKCJONARIUSZY PREZESA PGF SA.pdf List Prezesa Zarządu PGF SA
Ocena Rady Nadzorczej PGF SA sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej PGF SA sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej PGF SA sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Oświadczenie Rady Nadzorczej PGF SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu za rok 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PGF SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu za rok 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PGF SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JSF ZA ROK 2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JSF ZA ROK 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JSF ZA ROK 2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JSF ZA ROK 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe PGF SA za rok 2020.pdfSprawozdanie finansowe PGF SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie finansowe PGF SA za rok 2020
Sprawozdanie z badania PGF SA za rok 2020.pdfSprawozdanie z badania PGF SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie z badania PGF SA za rok 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PGF SA ZA ROK 2020.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU PGF SA ZA ROK 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu PGF SA za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Robert Truszkowski Osoba sporządzająca sprawozdanie Robert Truszkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki