REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: wyniki finansowe

2020-08-24 06:35
publikacja
2020-08-24 06:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowy_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PxM_30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_PxM_-_rzetelnosc_sprawozdan_1H2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży 122 078 244 634 27 487 57 534
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 11 052 18 459 2 488 4 341
III. Zysk / (strata) brutto 24 799 25 670 5 584 6 037
IV. Zysk / (strata) netto 21 970 27 628 4 947 6 498
V. Inne całkowite dochody netto -102 -102 -23 -24
VI. Łączne całkowite dochody 21 868 27 526 4 924 6 474
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 412 -48 324 -993 -11 365
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 769 -11 114 5 802 -2 614
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 65 818 -6 527 14 820 -1 535
X. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 87 175 -65 965 19 628 -15 514
XI. Aktywa trwałe razem 722 807 796 892 161 847 187 130
XII. Aktywa obrotowe razem 534 662 312 006 119 718 73 267
XIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 39 681 42 185 8 885 9 906
XIV. Aktywa razem 1 297 150 1 151 083 290 450 270 302
XV. Zobowiązania długoterminowe razem 183 339 149 506 41 052 35 108
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe razem 431 066 340 700 96 522 80 005
XVII. Kapitał własny razem 682 745 660 877 152 876 155 190
XVIII. Kapitał podstawowy 473 238 473 238 105 965 111 128
XIX. Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802 - -
XXI. Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,093 0,117 0,021 0,028


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały
przeliczone po kursie 4,4660 (dla danych na 30.06.2020 roku) oraz 4,2585
(dla danych na koniec roku 2019), które zostały ogłoszone przez Narodowy
Bank Polski na dany dzień bilansowy,


-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4413
(dla danych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku) oraz 4,2520 (dla
danych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku), które są średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Jednostkowy raport z przeglądu.pdfJednostkowy raport z przeglądu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PxM 30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PxM 30.06.2020-sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku
Oświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań 1H2020-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań 1H2020-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu Polimex Mostostal SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Krzysztof Figat Prezes Zarządu
2020-08-21 Przemysław Janiszewski Wiceprezes Zarządu
2020-08-21 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu
2020-08-21 Sławomir Czech Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki