REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2019-04-25 17:48
publikacja
2019-04-25 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PMPG_POLSKIE_MEDIA_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZARZADU_PMPG_POLSKIE_MEDIA_S_A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_PMPG_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_zgodnosci_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_PMPG_Polskie_Media_S.A._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 31.764 30.369 7.444 7.155
II. ZYSK (STRATA) NETTO 1.669 4.073 391 960
III. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
IV. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR) 0,16 0,39 0,04 0,09
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -894 7.729 -210 1.821
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -545 -3.419 -128 -805
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1.235 43 -289 10
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -2.674 4.353 -627 1.026
IX. 31 GRUDNIA 2018R. 31 GRUDNIA 2017R. 31 GRUDNIA 2018R. 31 GRUDNIA 2017R.
X. AKTYWA, RAZEM 48.960 47.541 11.386 11.398
XI. AKTYWA OBROTOWE 10.446 16.632 2.429 3.988
XII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 23.479 23.730 5.460 5.689
XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.023 3.611 238 866
XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 22.456 20.119 5.222 4.824
XV. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 25.481 23.811 5.926 5.709
XVI. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XVII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR) 2,45 2,29 0,57 0,55


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 31 grudnia
2018 r.: 1 euro = 4,3000zł,na 31 grudnia 2017 r.: 1 euro =
4,1709 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł,kurs
średni w okresie styczeń-grudzień 2017 r.: 1 euro = 4,2447 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PMPG POLSKIE MEDIA S.A.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE PMPG POLSKIE MEDIA S.A.pdf Sprawozdanie Finansowe PMPG Polskie Media S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PMPG POLSKIE MEDIA S A .pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PMPG POLSKIE MEDIA S A .pdf Sprawozdanie z Działalności Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
Sprawozdanie z badania PMPG 2018.pdfSprawozdanie z badania PMPG 2018.pdf Sprawozdanie z Badania PMPG Polskie Media S.A.
Oświadczenie o zgodnosci_Jednostkowe.pdfOświadczenie o zgodnosci_Jednostkowe.pdf Osiadczenie Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
List Prezesa Zarządu PMPG Polskie Media S.A. 2018.pdfList Prezesa Zarządu PMPG Polskie Media S.A. 2018.pdf List Prezesa Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki PMPG Polskie Media S.A.
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki