REKLAMA

PLASTBOX: wyniki finansowe

2021-05-14 07:21
publikacja
2021-05-14 07:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_2021_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56131 54679 12277 12438
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3962 5005 867 1138
III. Zysk (strata) brutto 4402 2222 963 505
IV. Zysk (strata) netto 3530 1564 772 356
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3434 1458 751 332
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3430 -412 -750 -94
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1388 -839 -304 -191
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1384 207 -303 47
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r.
IX. Aktywa razem 235241 215690 50478 46739
X. Zobowiązania długoterminowe 50960 52149 10935 11300
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 84979 69450 18235 15049
XII. Kapitał własny 99302 94091 21308 20389
XIII. Kapitał zakładowy 41941 41941 9000 9088
XIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,37 2,24 0,51 0,49
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43768 38499 9573 8757
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2494 2977 545 677
XIX. Zysk (strata) brutto 2284 2363 500 538
XX. Zysk (strata) netto 1906 1917 417 436
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1541 696 337 158
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2717 1820 -594 414
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -805 -3951 -176 -899
XXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1981 -1435 -433 -326
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r.
XXV. Aktywa razem 216838 204327 46529 44276
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 49362 50496 10592 10942
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 66795 55056 14333 11930
XXVIII. Kapitał własny 100681 98775 21604 21404
XXIX. Kapitał zakładowy 41941 41941 9000 9088
XXX. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XXXI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,4 2,36 0,52 0,51
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 2021 1.pdfQSr 2021 1.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki