110,40 zł
-1,12% -1,25 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_108_2018_Aktualizacja_strategii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_Grupa_ORLEN_Aktualizacja_strategii_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_108_2018_Strategy_update.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_ORLEN_Group_Strategy_Update_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 108 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 20 grudnia 2018 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdzili aktualizację strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 („Aktualizacja strategii”).

Zatwierdzony dokument jest aktualizacją „Strategii rozwoju PKN ORLEN” z 15 grudnia 2016 r. w zakresie kierunków rozwoju PKN ORLEN S.A., odnosi się do poziomu realizacji celów określonych na lata 2017-2018 oraz wyznacza cele finansowe i operacyjne Spółki na dwa kolejne lata, tj. 2019-2020. Potrzeba aktualizacji wystąpiła z uwagi na wysoką zmienność czynników makroekonomicznych oraz potrzebę przedstawienia wartości docelowych na kolejny, 2-letni okres.

Prezentowany materiał nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i nabyciu kontrolnego pakietu akcji w kapitale zakładowym Grupy Lotos zostanie opublikowana nowa strategia Grupy ORLEN.

PKN ORLEN S.A. przyjął następujące cele finansowe i operacyjne na lata 2019-2020:

• średnioroczny zysk EBITDA LIFO (przed odpisami) w kwocie 10,3 mld PLN,
• średnioroczne nakłady inwestycyjne (CAPEX) w wysokości 6,8 mld PLN,
• dźwignia finansowa poniżej 30%,
• kowenant dług netto/EBITDA poniżej 1,5,
• utrzymanie rating’u na poziomie inwestycyjnym,
• systematyczna wypłata dywidendy uwzględniająca sytuację finansową PKN ORLEN S.A.

Tabela 1. Cele finansowe
Cel finansowy Cel
2019-2020 Estymacja wykonania
2017-2018
EBITDA LIFO średniorocznie
(przed odpisami, mld PLN) 10,3 9,2
Nakłady inwestycyjne średniorocznie
(mld PLN),w tym przeznaczone na cele: 6,8 4,6
- rozwojowe 3,9 2,7
- odtworzeniowe i obligacyjne 2,9 1,9
Dźwignia finansowa poniżej 30% 7,1%
Dług netto/EBITDA poniżej 1,5 0,3

Tabela 2. Podział celów finansowych według segmentów działalności
Segment działalności
EBITDA LIFO
średniorocznie
(przed odpisami, mld PLN)
Nakłady inwestycyjne średniorocznie
(mld PLN)
Cel
2019-2020 Estymacja wykonania
2017-2018 Cel
2019-2020 Estymacja wykonania
2017-2018
Downstream 8,3 7,4 4,9 2,9
Detal 2,4 2,2 0,7 0,7
Upstream 0,5 0,3 0,7 0,8
Funkcje korporacyjne -0,9 -0,7 0,5 0,2


Tabela 3. Cele operacyjne
Cel operacyjny Jednostka Cel
2022 Zmiana
Cel 2022 vs estymacja wykonania 2018
DOWNSTREAM
Przerób ropy mln ton 33,7 0,3
Uzysk produktów białych % 80,6 1,8 p.p.
Energochłonność rafinerii (EII wg Solomona) pkt 85,6 0,5 p.p.
Produkcja energii elektrycznej TWh 8,6 1,2
Hurtowa sprzedaż paliw (olej napędowy, benzyna, jet) mln t 20,1 2,1
Sprzedaż petrochemiczna mln t 6,2 1,1
DETAL
Marża pozapaliwowa index 130 30%
Liczba stacji szt 2 959 150
Udział w rynku paliw % 18,4 2,4 p.p.
Marża jednostkowa index 103 3%
UPSTREAM
Wydobycie węglowodorów boe/d 25 tys. 7 tys.
Udział węglowodorów ciekłych % Polska 6%
Kanada 49% Polska 6 p.p.
Kanada 3 p.p.
Liczba odwiertów netto szt 13,8 (-) 6
Netback PLN/boe 75 7

Tabela 4. Założenia makroekonomiczne
Powyższe cele prezentowane są przy założeniu następujących danych makroekonomicznych:
Czynnik makroekonomiczny Jednostka Średnia
2017-2018
(estymacja) Średnia
2019-2020
Modelowa marża Downstream USD / bbl 12,2 13,5
Dyferencjał Brent/Ural USD / bbl 1,4 3,1
Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem USD / bbl 7,1 8,6
Modelowa marża petrochemiczna EUR / t 900 808
Cena ropy Brent USD / bbl 64 73
Cena ropy Canadian Light Sweet CAD/ bbl 66 73
Cena gazu ziemnego w Polsce EUR/MWh 22,6 20,0
Cena gazu AECO CAD/GJ 1,8 1,8
Cena praw do emisji CO2 EUR/t 11,3 16,1
Ceny energii elektrycznej – hurt (base) PLN/MWh 179,9 211,5
Kurs USD/PLN USD/PLN 3,69 3,70
Kurs EUR/PLN EUR/PLN 4,26 4,17

Definicje:

Upstream
Netback (PLN/boe) - średnia zrealizowana cena pomniejszona o koszty produkcji (koszty związane z logistyką, sprzedażą i produkcją) i podatki od wydobycia na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej.
Wydobycie węglowodorów (boe/d) - dzienny wolumen wydobycia węglowodorów, tj. ropy i gazu wyrażany w baryłkach ekwiwalentu ropy (boe).

Downstream
Energochłonność rafinerii (EII wg Solomona) (pkt) - Solomon Energy Intensity Index (EII) pozwala na porównanie efektywności energetycznej rafinerii z najlepszymi w branży. Wzrost wskaźnika oznacza pogorszenie efektywności.
Przerób ropy (mln t) - wolumen przerobionej ropy w rafineriach Grupy ORLEN.
Uzysk produktów białych (%) - uzysk gazu suchego, płynnego, benzyny, frakcji paliwowej, oleju napędowego i grzewczego w stosunku do ilości przerobionej ropy.

Detal
Jednostkowa marża paliwowa (gr/l) - przychód netto ze sprzedaży paliw na stacjach paliw pomniejszony o koszty zakupu paliw w hurcie w przeliczeniu na jednostkę paliwa.
Udział w rynku paliw (%) – wolumen sprzedaży detalicznej paliw na rynkach (polskim, niemieckim, czeskim i litewskim) podzielony przez zsumowaną konsumpcję detaliczną tych rynków. Dotyczy benzyny i ON.
Zmiana marży pozapaliwowej (%) - dynamika poziomu marży pozapaliwowej pomiędzy rozpatrywanymi okresami. W skład marży pozapaliwowej wchodzą- marża sklepowa, marża bistro, przychody od dostawców (kontrybucje), myjnia oraz pozostałe usługi i przychody.

Dane dotyczące 2018 roku, a tym samym średnie za lata 2017-2018 są szacunkami, bazującymi na wykonaniu za 3 kwartały 2018 roku i szacunkach 4 kwartału 2018 roku i mogą ulec zmianie.
Informacje i dane liczbowe dotyczące przyszłych okresów zostały oszacowane na bazie przyjętych założeń i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w przyszłych sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A.

Pewne dane liczbowe przedstawione w niniejszym dokumencie, w szczególności sumy i sumy pośrednie zostały podane w zaokrągleniu. W związku z tym liczby przedstawione jako sumy i/lub sumy pośrednie mogą nie być sumami arytmetycznymi liczb.

Aktualizacja strategii nie uwzględnia wpływu ewentualnych transakcji przejęć, dezinwestycji oraz efektów uruchamiania innych niż ujęte w niej projektów inwestycyjnych w ramach rozwoju organicznego, które mogą powstać w kolejnych latach. Nie uwzględnia również wpływu innego niż założony scenariusza zmian sytuacji makroekonomicznej, zdarzeń jednorazowych czy też zmian regulacji, które mogą pojawić się w miejsce aktualnych przepisów.

Aktualizacja strategii nie uwzględnia wpływu ewentualnych zmian wysokości odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego zgodnie z przepisami MSR 36 „utrata wartości aktywów”. Testy na utratę wartości majątku trwałego zostaną przeprowadzane w oparciu o rzeczywiste dane finansowe przy sporządzaniu przyszłych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A.
Aktualizacja strategii nie uwzględnia wpływu ewentualnych korekt wynikających z wdrożenia MSSF 16 „Leasing”. Wiarygodny szacunek efektu zastosowania MSSF 16 będzie znany do końca grudnia bieżącego roku na potrzeby sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Załączniki
Plik Opis
Raport_108_2018_Aktualizacja_strategii.pdfRaport_108_2018_Aktualizacja_strategii.pdf Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022-raport bieżący, wer.polska
2018_Grupa_ORLEN_Aktualizacja_strategii_PL.pdf2018_Grupa_ORLEN_Aktualizacja_strategii_PL.pdf Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022-prezentacja, wer.polska
Report_108_2018_Strategy_update.pdfReport_108_2018_Strategy_update.pdf Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022-raport bieżący, wer.angielska
2018_ORLEN_Group_Strategy_Update_ENG.pdf2018_ORLEN_Group_Strategy_Update_ENG.pdf Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022-prezentacja, wer.angielska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ORLEN Group strategy update for 2019-2022Regulatory announcement no 108/2018 dated 20 December 2018PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, “Company”) hereby announces that on 20 December 2018 the Management and Supervisory Boards of PKN ORLEN approved ORLEN Group strategy update for 2019-2022 (“Strategy update”).The approved document updates “PKN ORLEN growth strategy” dated 15 December 2016 in respect of PKN ORLEN directions of development, refers to the level of realization of targets determined for 2017-2018 and sets the Company’s financial and operating targets for the next two years, ie. 2019-2020. The need for the update arose due to high volatility of macroeconomic factors and the need to present the targets for the next two-year period.The presented material takes no account of the Grupa Lotos acquisition and integration process. Once the European Commission clearance is secured and a controlling interest in Grupa Lotos is acquired, a new strategy for the ORLEN Group will be unveiled.PKN ORLEN assumed following operating and financial targets for years 2019-2020:• EBITDA LIFO (before impairments) annual average PLN 10,3 bn,• CAPEX annual average PLN 6,8 bn,• Financial gearing below 30%,• Net debt/EBITDA covenant below 1,5,• maintaining of investment grade rating,• regular dividend payment, reflecting current financial standing of PKN ORLEN.Table 1. Financial targets Financial target Target2019-2020 Estimates2017-2018EBITDA LIFO annual average(before impairments, PLN bn) 10,3 9,2CAPEX annual average(PLN bn), including: 6,8 4,6- growth 3,9 2,7- maintenance and regulatory 2,9 1,9Financial gearing below 30% 7,1%Net debt/EBITDA below 1,5 0,3Table 2. Financial targets – breakdown by operating segmentsOperating segment EBITDA LIFO annual average (before impairments, PLN bn) CAPEX annual average (PLN bn) Target2019-2020 Estimates2017-2018 Target2019-2020 Estimates2017-2018Downstream 8,3 7,4 4,9 2,9Retail 2,4 2,2 0,7 0,7Upstream 0,5 0,3 0,7 0,8Corporate functions -0,9 -0,7 0,5 0,2Table 3. Operating targetsOperating target Unit Target2022 Changetarget 2022 vs estimates2018DOWNSTREAMCrude oil throughput m tonnes 33,7 0,3 White products yield % 80,6 1,8 p.p.Energy Intensity Index (EII based on Solomon methodology) point 85,6 0,5 p.p.Electric energy production TWh 8,6 1,2 Wholesales of fuels ( diesel oil, gasoline, jet) m tonnes 20,1 2,1 Petrochemical sales m tonnes 6,2 1,1RETAILNon-fuel margin index 130 30%Number of filling stations item 2 959 150Market share in fuels market % 18,4 2,4 p.p.Unit fuel margin index 103 3%UPSTREAMProduction of hydrocarbons boe/d 25 th. 7 th. Share of liquid hydrocarbons % Poland 6%Canada 49% Poland 6 p.p.Canada 3 p.p.Net number of wells item 13,8 (-) 6Netback PLN/boe 75 7 Table 4. Macroeconomic assumptionsThe above targets are presented with the following macroeconomic conditions assumptions:Macroeconomic factor Unit Average2017-2018(estimates) Average2019-2020Model Downstream margin USD / bbl 12,2 13,5Brent/Ural differential USD / bbl 1,4 3,1Model refining margin with differential USD / bbl 7,1 8,6Model petrochemical margin EUR / t 900 808Brent crude oil price USD / bbl 64 73Canadian Light Sweet crude oil price CAD/ bbl 66 73Natural gas price in Poland EUR/MWh 22,6 20,0AECO gas price CAD/GJ 1,8 1,8CO2 emission certificates price EUR/t 11,3 16,1Electric energy price – wholesales (base) PLN/MWh 179,9 211,5USD/PLN exchange rate USD/PLN 3,69 3,70EUR/PLN exchange rate EUR/PLN 4,26 4,17Definitions: UpstreamNetback (PLN/boe) – average realized price less costs of production (transport, marketing and production costs) and production taxes per barrel of oil equivalent.Production of hydrocarbons (boe/d) – daily oil and gas production volume in barrels of oil equivalent (boe).DownstreamEnergy Intensity Index (EII based on Solomon methodology) (point) - Solomon Energy Intensity Index (EII) permits to compare a refinery’s energy efficiency against the best performers in the industry. The higher the indicator value, the lower the efficiency.Crude oil throughput (m tonnes) – volume of crude oil processed by the ORLEN Group refineries.White products yield (%) – yield of dry and wet gas, gasoline, fuel fraction, diesel and light heating oil (LHO) to crude oil throughput.RetailUnit fuel margin (gr/l) – net revenue from fuel sales at service stations less wholesale cost of fuels per unit of fuel.Market share in fuels market (%) – volume of retail fuel sales in Poland, Germany, the Czech Republic and Lithuania, divided by the total retail consumption in these markets. Gasoline and diesel oil only.Change in non-fuel margin (%) – period-on-period change in non-fuel margin. Non-fuel margin comprises store margin, bistro margin, revenues from suppliers (contributions), car wash and other revenues and services.Data for 2018 and 2017-2018 averages are estimates based on the Q3 2018 actuals and Q4 2018 estimates, and are subject to change. Information and data relating to future periods are estimates prepared on the basis of assumptions and may differ from the actual data published in PKN ORLEN financial statements in the future.Some numbers presented herein, ie. totals and sub-totals are rounded. As a result the presented totals and/or sub-totals may not equal to the arithmetic calculations.The Strategy update does not include the impact of potential transactions of acquisitions, disposals and effects of other projects realization within the organic growth that may appear in next years. It also does not include an impact of macroeconomic situation scenario other than assumed, one-off events or change in regulations that may appear in place of the current ones.The Strategy update does not include an impact of the potential change in the level of write-offs according to IAS 36 “Impairments of assets”. Impairment tests will be conducted on the base of the realised financial data during work on the future financial statements of PKN ORLEN.The Strategy update does not include an impact of the potential adjustments due to implementation of IFRS 16 “Leasing”. Reliable estimates of IFRS 16 implementation effect will be known by the end of the current year for the purposes of preparing the yearly financial statement for 2018.This announcement has been prepared pursuant to Art. 17 item 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.PKN ORLEN Management Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-20 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2018-12-20 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl