REKLAMA

PHN S.A.: wyniki finansowe

2017-05-23 17:16
publikacja
2017-05-23 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PHN_Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-23
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
aleja Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
II. Przychody operacyjne 40,7 40,6 9,5 9,5
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2,3 13,2 -0,5 3,1
IV. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -4,3 10,1 -1 2,4
V. Zysk (strata) netto -2,5 8,3 -0,6 1,9
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -116,5 -56,7 -27,2 -13,2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1,8 -263,9 0,4 -61,5
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 102,4 242,1 23,9 56,4
IX. Przepływy pieniężne netto razem -12,3 -78,5 -2,9 -18,3
X. Stan na 31 marca 2017 Stan na 31 grudnia 2016 Stan na 31 marca 2017 Stan na 31 grudnia 2016
XI. Aktywa 2 749,30 2 681,00 651,5 635,3
XII. Zobowiązania długoterminowe 556,7 582,6 131,9 138,1
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 201 104,3 47,6 24,7
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 962,8 1 965,2 465,1 465,7
XV. Kapitał zakładowy 46,8 46,8 11,1 11,1
XVI. Liczba akcji (szt.) 46 786 030 46 786 030 46 786 030 46 786 030
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) -0,05 0,18 -0,01 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 41,95 42,00 9,94 9,95
XIX. Wybrane jednostkowe dane finansowe Okres zakończony 31 marca 2017 Okres zakończony 31 marca 2016 Okres zakończony 31 marca 2017 Okres zakończony 31 marca 2016
XX. I. Przychody operacyjne 8,5 7,1 2,0 1,7
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2,5 7,7 -0,6 1,8
XXII. Zysk (strata) brutto 0,1 10,8 0 2,5
XXIII. Zysk (strata) netto -0,3 10,4 -0,1 2,4
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1,6 1 -0,4 0,2
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1,7 0 0,4 0
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,0 -0,1 0 0
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 0,1 0,9 0 0,2
XXVIII. Stan na 31 marca 2017 Stan na 31 grudnia 2016 Stan na 31 marca 2017 Stan na 31 grudnia 2016
XXIX. Aktywa 1 924,1 1 925,6 456 456,3
XXX. Zobowiązania długoterminowe 2,7 2,2 0,6 0,5
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 16,1 17,8 3,8 4,2
XXXII. Kapitał własny 1 905,3 1 905,6 451,5 451,6
XXXIII. Kapitał zakładowy 46,8 46,8 11,1 11,1
XXXIV. Liczba akcji (szt.) 46 786 030 46 786 030 46 786 030 46 786 030
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) -0,01 0,22 0 0,05
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) 40,72 40,73 9,65 9,65


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2017 roku i
okres zakończony dnia 31 marca 2016 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marca 2017 roku: 4,2198 PLN/EUR- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku: 4,2891
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PHN Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017.pdfPHN Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-23 Maciej Jankiewicz Prezes Zarządu
2017-05-23 Zbigniew Kulewicz Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2017-05-23 Piotr Staroń Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki