REKLAMA
PIT 2023

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-27 17:10
publikacja
2023-11-27 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pharmena_Raport_za_III_kwartal_2023_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 171 156 37 33
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 784 (2 625) 7 381 (560)
III. Zysk (strata) brutto 33 406 (3 248) 7 298 (693)
IV. Zysk (strata) netto 29 422 (775) 6 428 (165)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy 29 414 (743) 6 426 (158)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 285 748 7 272 160
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 360) (107) (734) (23)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 249) (921) (2 021) (196)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 20 677 (288) 4 517 (61)
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,64 (0,07) 0,58 (0,01)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,64 (0,07) 0,58 (0,01)
XIV. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XV. Aktywa obrotowe 25 633 9 970 5 530 2 126
XVI. Aktywa trwałe 603 2 609 130 556
XVII. Aktywa razem 26 236 12 579 5 660 2 682
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 329 16 970 718 3 618
XIX. Zobowiązania długoterminowe 242 2 401 52 512
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej 22 959 (6 490) 4 953 (1 384)
XXI. Udziały niekontrolujące (294) (302) (63) (64)
XXII. Liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pharmena_Raport za III kwartał 2023_FINAL.pdfPharmena_Raport za III kwartał 2023_FINAL.pdf Pharmena_Raport za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Konrad Palka Prezes Zarządu
2023-11-27 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki