REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 17:14
publikacja
2021-08-27 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Ip_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHR_Raport_za_I_polrocze_za_2021_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone_JSF_Pharmena_30.06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone_SSF_Pharmena_na_30.06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
210828_PHR_oswiadczenie_zarzadu_wybor_audytora_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
210827_PHR_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 6 782 4 371 1 491 985
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 130) (2 888) (468) (651)
III. Zysk (strata) brutto (2 342) (3 021) (515) (681)
IV. Zysk (strata) netto (2 510) (2 727) (552) (614)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (2 491) (2 676) (548) (603)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 045) (1 008) (670) (227)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (156) (52) (34) (12)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 460 778 761 175
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 259 (282) 57 (64)
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 081 968 10 984 758 11 081 968 10 984 758
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 137 758 10 984 758 11 137 758 10 984 758
XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,22) (0,24) (0,05) (0,05)
XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,22) (0,24) (0,05) (0,05)
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 503 8 264 2 102 1 791
XV. Aktywa trwałe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 322 2 686 514 582
XVI. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 825 10 950 2 616 2 373
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 096 11 135 2 454 2 413
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 616 163 800 35
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) (2 659) (139) (588) (30)
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) (228) (209) (50) (45)
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 137 758 10 984 758 11 137 758 10 984 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności Ip 2021.pdfGrupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności Ip 2021.pdf Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności Ip 2021
PHR_Raport za I polrocze za 2021_FINAL.pdfPHR_Raport za I polrocze za 2021_FINAL.pdf PHR_Raport za I polrocze za 2021_FINAL
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF Pharmena 30.06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF Pharmena 30.06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF Pharmena 30.06.2021-sig
Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF Pharmena na 30.06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone SSF Pharmena na 30.06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF Pharmena na 30.06.2021-sig
210828_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2021.pdf210828_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2021.pdf 210828_PHR_oswiadczenie zarządu_wybór audytora_1H2021
210827_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2021.pdf210827_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2021.pdf 210827_PHR_oswiadczenie zarządu_rzetelność_1H2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Konrad Palka Prezes Zarządu
2021-08-27 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki