1,2850 zł
-0,39% -0,0050 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży 313 552 316 093 72 774 74 314
II. Zysk z działalności operacyjnej 33 128 34 118 7 689 8 021
III. Zysk netto 25 981 25 873 6 030 6 083
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 689 44 784 10 140 10 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 269) (18 099) (7 257) (4 255)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 735) (13 355) (1 331) (3 140)
VII. Przepływy pieniężne netto razem 6 685 13 330 1 552 3 134
VIII. Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,27 0,06 0,06
X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,27 0,06 0,06
XI. Aktywa razem * 443 554 408 112 101 416 94 910
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe * 37 113 19 747 8 486 4 592
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe * 122 961 130 794 28 114 30 417
XIV. Kapitał własny * 283 480 257 571 64 816 59 900
XV. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 22 018 22 395
XVI. Liczba akcji (w szt.) * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * 2,94 2,67 0,67 0,62
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * 2,94 2,67 0,67 0,62
Dane jednostkowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 204 553 195 836 47 476 46 041
XX. Zysk z działalności operacyjnej 31 596 29 097 7 333 6 841
XXI. Zysk netto 24 055 21 566 5 583 5 070
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 505 21 257 8 473 4 998
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 321) (13 081) (4 484) (3 075)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 985) 2 766 (2 317) 650
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 7 199 10 942 1 671 2 572
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,25 0,22 0,06 0,05
XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,25 0,22 0,06 0,05
XXIX. Aktywa razem * 364 028 339 182 83 233 78 880
XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe * 17 843 5 221 4 080 1 214
XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe * 130 075 141 927 29 741 33 006
XXXII. Kapitał własny * 216 110 192 034 49 412 44 659
XXXIII. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 22 018 22 395
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję * 2,24 1,99 0,51 0,46
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * 2,24 1,99 0,51 0,46


Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujacy
sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2019 roku (odpowiednio za
III kwartał 2018 roku) przeliczono wedłług kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za III kwartał 2019 roku
wyniósł 1 euro = 4,3086 zł i odpowiednio za III kwartał 2018 roku
wyniósł 1 euro = 4,2535 zł- pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez
NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień
30.09.2019 roku 1 euro = 4,3736 zł i odpowiednio na 31.12.2018 roku 1
euro = 4,3000 zł* - wybrane dane finansowe ze sprawozdania
z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec kwartału bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.