REKLAMA

PGNIG: Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 21 czerwca 2021 roku

2021-05-25 16:38
publikacja
2021-05-25 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 21 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „PGNiG S.A.” lub „Spółka”), ulica M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059492, NIP 525-000-80-28, o kapitale zakładowym w wysokości 5.778.314.857,00 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25.

I - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2020 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II - Prawo uczestniczenia i dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed jego datą. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 czerwca 2021 r.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia oraz zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

III - Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być złożone w siedzibie Spółki lub przesłane do Zarządu Spółki na piśmie, na adres: Zarząd PGNiG S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@pgnig.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Do żądania należy dołączyć kopie imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia ww. żądania oraz ewentualnie prawo do reprezentowania podmiotu zgłaszającego żądanie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie takie winno być złożone w siedzibie Spółki lub przesłane do Zarządu Spółki na piśmie, na adres: Zarząd PGNiG S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@pgnig.pl. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Do żądania należy dołączyć kopie imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia ww. żądania oraz ewentualnie prawo do reprezentowania podmiotu zgłaszającego żądanie.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.

Akcjonariusze mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, jak również przesłać treść ww. dokumentów.

Wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe, a Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami w formularzu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

IV - Dostęp do dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, są udostępnione na stronie internetowej www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy M. Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Biuro Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 - 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia, tj. od dnia 16 czerwca 2021 r.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., celowym jest przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

V - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy PGNiG S.A.:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa), a także są przekazywane przez akcjonariuszy, ich pełnomocników i przedstawicieli, w szczególności w związku z koniecznością wykazania uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PGNiG.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonywania obowiązków publicznoprawnych PGNiG związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w tym przede wszystkim obowiązków wynikających z Ustawy kodeks spółek handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym interesem PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG takim jak podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. W stosowanych przypadkach dostęp do danych mogą uzyskać podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków, o których mowa w pkt. 5 lit. a) powyżej, w szczególności związanych z prowadzeniem księgi protokołów, do których dołącza się wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopie pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz jest wymagane przez PGNiG w celu umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
2021-05-25 Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki