9,7860 zł
7,82% 0,7100 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_raport_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_GKPGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_SF_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_GKPGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_PGE_sprawozdania_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_President_of_the_Management_Board_report_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGE_Financial_Statements_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mngmnt_Board_consolidated_report_PGE_CG_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_FS_PGE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Non_financial_report_PGE_Group_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGE_SB_evaluation_of_reports_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 11 450 9 185 2 683 2 164
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 549 541 129 127
III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) -149 4 549 -35 1 072
IV. Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy -203 4 544 -48 1 071
V. Całkowite dochody -310 4 505 -73 1 061
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 558 801 131 189
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 563 -582 -601 -137
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 407 -318 95 -75
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 598 -99 -375 -23
X. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) -0,11 2,43 -0,03 0,57
XI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) -0,11 2,43 -0,03 0,57
XII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XIII. Aktywa trwałe 45 183 44 887 10 508 10 762
XIV. Aktywa obrotowe 6 128 4 744 1 425 1 137
XV. Aktywa razem 51 311 49 631 11 933 11 899
XVI. Kapitał własny 38 834 39 144 9 031 9 385
XVII. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 457 4 595
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 5 689 7 775 1 323 1 864
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 788 2 712 1 579 650


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31
grudnia 2018 oraz 2017 roku zostały przeliczone na euro według
następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2018 roku -
4,3000 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2017 roku – 4,1709 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447 EUR/PLN.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka zaktualizowała swoją politykę
rachunkowości. Najważniejsze zmiany dotyczyły następujących zagadnień:


- Wdrożenie nowego MSSF 9 Instrumenty Finansowe


Nowy MSSF 9, obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku, adresuje trzy obszary
związane z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę
wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. Aktywa finansowe podlegają
kwalifikacji do następujących kategorii instrumentów finansowych:
wyceniane według zamortyzowanego kosztu, wyceniane w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody oraz wyceniane w wartości godziwej przez
wynik.


MSSF 9 wprowadził również nowy model utraty wartości, który oparty jest
na oczekiwanych stratach kredytowych. Spółka nie zdecydowała się
wdrożenie przepisów MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.


- Wdrożenie nowego MSSF 15 Przychody z umów z klientami


Nowy standard, obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku, ustanawia tzw.
„Model Pięciu Kroków” rozpoznawania przychodów wynikających z umów z
klientami. Przychody są ujmowane w taki sposób, aby odzwierciedlić
przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie,
która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem
jednostki – będzie ona uprawniona w zamian za te dobra lub usługi.

Na podstawie art. 55 ust 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Spółka przygotowała sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej w formie jednego dokumentu.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_raport_2018.pdfList_Prezesa_raport_2018.pdf List Prezesa
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_2018.pdfWybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_2018.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Sprawozdanie_finansowe_PGE_2018.pdfSprawozdanie_finansowe_PGE_2018.pdf Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2018 rok
SZ_GKPGE_2018.pdfSZ_GKPGE_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Spółki w 2018 roku
Opinia_SF_PGE_2018.pdfOpinia_SF_PGE_2018.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2018 rok
Sprawozdanie niefinansowe GKPGE 2018.pdfSprawozdanie niefinansowe GKPGE 2018.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2018
Ocena RN PGE_sprawozdania PGE 2018.pdfOcena RN PGE_sprawozdania PGE 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2018
Letter_of_President_of_the_Management_Board_report_2018.pdfLetter_of_President_of_the_Management_Board_report_2018.pdf Letter of President of the Management Board
Selected_financial_data_PGE_2018.pdfSelected_financial_data_PGE_2018.pdf Selected financial data
PGE_Financial_Statements_2018.pdfPGE_Financial_Statements_2018.pdf Stand-alone annual financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for 2018
Mngmnt_Board_consolidated_report_PGE_CG_2018.pdfMngmnt_Board_consolidated_report_PGE_CG_2018.pdf Management Board's report on activities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. in 2018
Opinion_FS_PGE_2018.pdfOpinion_FS_PGE_2018.pdf Opinion of independent auditor of annual financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for 2018
Non financial report PGE Group 2018.pdfNon financial report PGE Group 2018.pdf Report on non-financial data of PGE S.A. and PGE Group for 2018
PGE SB evaluation of reports 2018.pdfPGE SB evaluation of reports 2018.pdf Supervisory Board's evaluation of the reports for 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-12 Henryk Baranowski Prezes Zarządu
2019-03-12 Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2019-03-12 Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu
2019-03-12 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2019-03-12 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2019-03-12 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-12 Michał Skiba Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.