REKLAMA

PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-07 17:22
publikacja
2021-05-07 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_okresowy_Pamapol_SA_za_I_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 773 200 945 41 507 45 708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 533 4 194 1 429 954
III. Zysk (strata) brutto 4 997 3 026 1 093 688
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 4 172 2 768 912 630
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8 818 -14 670 -1 928 -3 337
VI. Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej -11 042 -4 685 -2 415 -1 066
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 118 6 998 3 525 1 592
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 742 -12 357 -818 -2 811
IX. Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,08 0,026 0,018
XI. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR) 0,12 0,08 0,026 0,018
XII. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2021 i 31 grudnia 2020 na 31.03.2021 na 31.12.2020 na 31.03.2021 na 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 391 291 370 658 83 963 80 319
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 72 794 50 658 15 620 10 977
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 209 142 214 892 44 878 46 566
XVI. Kapitał własny 109 355 105 108 23 465 22 776
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 108 691 104 519 23 323 22 649
XVIII. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 457 7 530
XIX. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,13 3,01 0,67 0,65
XXI. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,13 3,01 0,67 0,65
XXII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego PAMAPOL I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 780 85 070 14 169 19 350
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 842 2 004 184 456
XXV. Zysk (strata) brutto 700 1 631 153 371
XXVI. Zysk (strata) netto 567 1 502 124 342
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 181 -10 405 -914 -2 367
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 891 1 408 -414 320
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 313 6 096 1 162 1 387
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -759 - 2 901 -166 -660
XXXI. Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,04 0,004 0,009
XXXIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR) 0,02 0,04 0,004 0,009
XXXIV. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2021 i 31 grudnia 2020 PAMAPOL na 31.03.2021 na 31.12.2020 na 31.03.2021 na 31.12.2020
XXXV. Aktywa razem 193 711 183 756 41 566 39 819
XXXVI. Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy długoterminowe 13 658 13 503 2 931 2 926
XXXVII. Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe 60 041 50 806 12 883 11 009
XXXVIII. Kapitał własny 120 012 119 445 25 752 25 883
XXXIX. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 457 7 530
XL. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,45 3,44 0,74 0,75
XLII. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,45 3,44 0,74 0,75


Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień
31.03.2021r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiazujący na
dzień 31.03.2021r., tj. 4,6603. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i
jednostkowego na dzień 31.12.2020 r. przyjeto średni kurs EUR
obowiązujący na ten dzień, tj. 4,6148. Do przeliczeń pozycji rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
przyjęto kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 3 miesięcy
ustalonych przez NBP na ten dzień, 3 miesiące 2021 - kurs 4,5721; 3
miesiące 2020- kurs 4,3963.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_okresowy_Pamapol_SA_za_I_kw_2021.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_okresowy_Pamapol_SA_za_I_kw_2021.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy PAMAPOL S.A. za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Bartosz Półgrabia Wiceprezes Zarządu Bartosz Półgrabia
2021-05-07 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2021-05-07 Ryszard Szatkowski Wiceprezes Zarządu Ryszard Szatkowski
2021-05-07 Małgorzata Antczak - Moszczyńska Członek Zarządu Małgorzata Antczak - Moszczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki