REKLAMA

PAGED SA (2/2017) powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

2017-10-23 17:14
publikacja
2017-10-23 17:14

Raport Bieżący nr 2/2017

Zarząd „Paged” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu, spośród swoich członków, wskazując osobę, która będzie pełnić funkcję Przewodniczący Komitetu Audytu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

1. Przemysław Schmidt - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),

2. Zofia Bielecka - Członek Komitetu Audytu (członek niezależny),

3. Mirosław Stachowicz - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z ustawą: większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od spółki, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka.

Jednocześnie Spółka informuje, że w myśl zasady szczegółowej II.Z.8 ze zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym Rada Nadzorcza określa, któremu członkowi powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet Audytu przyjął dokumenty: "Polityka i procedura w zakresie wyboru firmy audytorskiej w Paged S.A.” oraz „Polityka w zakresie świadczenia w Paged S.A. dodatkowych usług przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej", zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 130 ust. 1 pkt 5), 6) i 7) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki