REKLAMA

ORANGEPL: wyniki finansowe

2023-07-25 17:10
publikacja
2023-07-25 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_I_polrocze_2023_skrocone_skonsolidowane.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_I_polrocze_2023_skrocone_jednostkowe.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_PSr-2023_skonsolidowany.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_PSr_2023.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Grupa_Orange_Polska_30062023_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Orange_Polska__30062023_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 6.363.000 5.986.000 1.379.363 1.289.336
II. Zysk z działalności operacyjnej 735.000 581.000 159.332 125.143
III. Zysk przed opodatkowaniem 628.000 425.000 136.137 91.542
IV. Zysk netto 509.000 368.000 110.340 79.264
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 509.000 368.000 110.340 79.264
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,39 0,28 0,08 0,06
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VIII. Całkowite dochody ogółem 229.000 968.000 49.642 208.499
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 229.000 968.000 49.642 208.499
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.726.000 1.696.000 374.160 365.305
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.006.000) (865.000) (218.079) (186.314)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.018.000) (244.000) (220.681) (52.556)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (298.000) 587.000 (64.600) 126.435
Stan na : 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31
XIV. Aktywa obrotowe razem 4.243.000 4.507.000 953.419 961.001
XV. Aktywa trwałe razem 21.896.000 22.259.000 4.920.118 4.746.157
XVI. Suma aktywów 26.139.000 26.766.000 5.873.537 5.707.158
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.017.000 5.245.000 1.352.044 1.118.361
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6.891.000 8.068.000 1.548.435 1.720.292
XIX. Kapitał własny razem 13.231.000 13.453.000 2.973.058 2.868.505
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 13.229.000 13.451.000 2.972.609 2.868.078
XXI. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 884.659 839.464
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody 5.472.000 5.165.000 1.186.213 1.112.499
II. Zysk z działalności operacyjnej 693.000 602.000 150.228 129.666
III. Zysk przed opodatkowaniem 616.000 479.000 133.536 103.173
IV. Zysk netto 505.000 396.000 109.473 85.295
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,38 0,30 0,08 0,06
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VII. Całkowite dochody ogółem 261.000 898.000 56.579 193.422
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.756.000 1.715.000 380.663 369.397
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.007.000) (852.000) (218.296) (183.514)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.016.000) (283.000) (220.247) (60.956)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (267.000) 580.000 (57.880) 124.927
Stan na : 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem 3.731.000 3.941.000 838.371 840.317
XIII. Aktywa trwałe razem 21.064.000 21.338.000 4.733.164 4.549.777
XIV. Suma aktywów 24.795.000 25.279.000 5.571.535 5.390.094
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.681.000 4.799.000 1.276.543 1.023.263
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6.841.000 8.017.000 1.537.200 1.709.418
XVII. Kapitał własny razem 12.273.000 12.463.000 2.757.792 2.657.413
XVIII. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 884.659 839.464
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MSSF I półrocze 2023 skrócone skonsolidowane.A.pdfMSSF I półrocze 2023 skrócone skonsolidowane.A.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
MSSF I półrocze 2023 skrócone jednostkowe.A.pdfMSSF I półrocze 2023 skrócone jednostkowe.A.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe
Komentarz PSr-2023 skonsolidowany.A.pdfKomentarz PSr-2023 skonsolidowany.A.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Zarządu Grupa PSr 2023.A.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa PSr 2023.A.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Orange Polska
Raport_z_przegladu_SSF_Grupa_Orange_Polska_30062023_PL.pdfRaport_z_przegladu_SSF_Grupa_Orange_Polska_30062023_PL.pdf Raport z przeglądu - Grupa Orange Polska
Raport_z_przegladu_JSF_Orange_Polska _30062023_PL.pdfRaport_z_przegladu_JSF_Orange_Polska _30062023_PL.pdf Raport z przeglądu - Orange Polska S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-25 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2023-07-25 Jacek Kunicki Członek Zarządu
2023-07-25 Jolanta Dudek Wiceprezes Zarządu
2023-07-25 Bożena Leśniewska Wiceprezes Zarządu
2023-07-25 Witold Drożdż Członek Zarządu
2023-07-25 Piotr Jaworski Członek Zarządu
2023-07-25 Jacek Kowalski Członek Zarządu
2023-07-25 Maciej Nowohoński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki