REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ORANGEPL: Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników.

2021-12-07 17:34
publikacja
2021-12-07 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o podpisaniu Umowy Społecznej.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników.

7 grudnia 2021 r. Zarząd Orange Polska S.A. (Orange Polska) zakończył negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej, która będzie obowiązywać w latach 2022-2023. Równolegle z negocjacjami Umowy Społecznej zakończyły się negocjacje Porozumienia na 2022 rok prowadzone w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Umowa Społeczna na lata 2022-2023 określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 1400 osób oraz pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych. Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (4% w roku 2022 i nie mniej niż 4% w roku 2023), wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat, a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego. Pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, stwarza możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement). Zapisy Umowy Społecznej 2022-2023 przewidują działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej.

W ramach wynegocjowanego Porozumienia określono limit odejść pracowników w 2022 roku na poziomie 760, a także zasady odejść dobrowolnych w 2022 r. i wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla pracowników odchodzących z Orange Polska w 2022 r. Porozumienie określa również zasady i kryteria doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od zakładowego stażu pracy wyliczonego zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A.

Zarząd Spółki przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w wynikach czwartego kwartału 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report (22/2021),Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland7
December 2021


(translation of Polish version)title:
Orange Polska signed with trade unions the Social Agreement for the
years 2022–2023, under which up to 1400 employees may benefit from
voluntary departures. Pursuant to Art. 17 clause 1 of the
Regulations (eu) no 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC, the Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”)
announces the conclusion of the Social Agreement.


Orange Polska signed with trade unions the Social Agreement for the
years 2022–2023, under which up to 1400 employees may benefit from
voluntary departures.


On December 7, 2021, the Management Board of Orange Polska concluded
negotiations with the Social Partners on the terms of a new Social
Agreement that will remain in force in 2022–2023. In parallel to
negotiating the Social Agreement, Orange Polska completed negotiations
on a Settlement for 2022 under the Act on special rules on termination
of employment for reasons not attributable to employees.


In particular, the Social Agreement for 2022–2023 sets the number of
voluntary departures in the next two years at 1400 people and determines
a financial package for employees leaving Orange Polska under the
voluntary departure scheme. It also provides for potential basic salary
rises (4% in 2022 and not less than 4% in 2023) and the amount of
additional compensation for employees who will reach retirement age in
the next four years, while specifying the position and role of internal
mobility in supporting an allocation programme. To employees whose
contracts are to be terminated by the employer, the Social Agreement
provides opportunity to take advantage of the participation in the
job-seeking support program on the market (outplacement). In addition,
the Social Agreement for 2022–2023 provides for activities for a
friendly work environment and continuation of medical coverage.


The negotiated Settlement sets the number of employees to leave in 2022
at 760 and determines the terms of voluntary departures as well as the
amount of severance pay and additional compensation for employees
departing in 2022. The Settlement also specifies the rules and selection
criteria to be applied to people whose employment will be terminated by
the employer for reasons not attributable to employees. The amount of
compensation package per departing employee will depend on their
corporate seniority calculated in accordance with the Intragroup
Collective Labour Agreement for Orange Polska S.A. employees.


The Management Board of Orange Polska will conduct the relevant
analysis, and the financial impact resulting from the aforementioned
agreement will be covered in the accounts for the fourth quarter of 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-12-07 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki