REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2020-09-17 17:16
publikacja
2020-09-17 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Odlewnie_Polskie_Raport_z_przegladu.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_polrocznego_skroconegoSF2020-sig-sig-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polroczne_spr_Zarzadu_z_dzialaln-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_Dodatkowa_SA_P_30.06.2020-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 651 111 043 17 934 25 896
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 708 14 144 2 411 3 299
III. Zysk (strata) brutto 11 401 13 767 2 567 3 211
IV. Zysk (strata) netto 9 120 10 948 2 053 2 553
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 593 7 783 1 259 1 815
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 966 -4 277 -668 -997
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 376 -2 731 -535 -637
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 251 775 57 181
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 158 110 590 25 114 25 969
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 202 33 694 5 867 7 912
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 200 517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 734 19 992 3 299 4 695
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 956 76 896 19 247 18 057
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 6 940 7 279
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 654 121 19 916 285 19 654 121 19 916 285
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,87 0,95 0,19 0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 0,95 0,19 0,22
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,33 3,88 0,97 0,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,33 3,88 0,97 0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie wystąpiła zmiana
wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji
o wartości nominalnej 1,50zł każda.Do wyliczenia
zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji
wynoszącą 19.654.121 szt.Stan akcji na 30.06.2020
przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt.
został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale
zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych
posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2020


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Odlewnie Polskie_Raport_z_przegladu.pdfOdlewnie Polskie_Raport_z_przegladu.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_polrocznego_skroconegoSF2020-sig-sig-sig.pdfOswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_polrocznego_skroconegoSF2020-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-09-17 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Ryszar Pisarski Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Polroczne_spr_Zarzadu_z_dzialaln-sig-sig-sig.pdfPolroczne_spr_Zarzadu_z_dzialaln-sig-sig-sig.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres:
od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 52 909 55 970 55 661
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 232 260 278
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 433 54 437 54 002
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 244 1 273 1 381
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 244 1 272 1 380
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1
II. Aktywa obrotowe 58 492 53 863 60 952
1. Zapasy 14 531 14 622 13 632
2. Należności krótkoterminowe 23 557 19 806 30 531
2.1. Od jednostek powiązanych 93 16 17
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 23 464 19 790 30 514
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 366 19 115 15 861
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 366 19 115 15 861
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 366 19 115 15 861
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 038 320 928
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 757 757 757
A k t y w a r a z e m 112 158 110 590 117 370
PASYWA
I. Kapitał własny 85 956 76 896 68 749
1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 26 250 26 250 25 947
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -30 30 18
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 784 784 840
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18 836
6. Zysk (strata) netto 9 120 18 836 10 948
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 202 33 694 48 621
1. Rezerwy na zobowiązania 6 888 6 581 7 074
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 269 1 257 1 225
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 144 4 795 5 538
a) długoterminowa 2 796 2 621 2 723
b) krótkoterminowa 2 348 2 174 2 815
1.3. Pozostałe rezerwy 475 529 311
długoterminowe
a) krótkoterminowe 475 529 311
2. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 532
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 200 2 532
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 734 19 992 32 459
3.1. Wobec jednostek powiązanych 104 77 230
3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 298 19 915 31 977
3.3. Fundusze specjalne 332 252
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 580 4 921 6 556
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 580 4 921 6 556
a) długoterminowe 2 368 2 482 3 101
b) krótkoterminowe 2 212 2 439 3 455
P a s y w a r a z e m 112 158 110 590 117 370
Wartość księgowa 85 199 76 139 67 992
Liczba akcji (w szt.) 19 654 121 19 654 121 19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,33 3,88 3,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 654 121 19 654 121 19 654 121
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,33 3,88 3,46
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
1. Należności warunkowe 4 541 3 448 1 813
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 541 3 448 1 813
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 4 541 3 448 1 813
2. Zobowiązania warunkowe 43 319 44 339 42 404
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 43 319 44 339 42 404
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 18 119 14 639 12 704
- Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Bank 25 200 29 700 29 700
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 47 860 47 787 44 217

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 651 111 043
- od jednostek powiązanych 142 53
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 79 292 110 689
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 359 354
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62 008 88 756
- jednostkom powiązanym 123 61
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 61 783 88 590
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 225 166
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 643 22 287
IV. Koszty sprzedaży 2 008 2 937
V. Koszty ogólnego zarządu 5 848 6 291
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 787 13 059
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 348 2 033
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28 47
2. Dotacje 1 838 1 173
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 170 211
4. Inne przychody operacyjne 312 602
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 427 948
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 727 783
2. Inne koszty operacyjne 700 165
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 708 14 144
X. Przychody finansowe 738
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 737
XI. Koszty finansowe 45 377
1. Odsetki w tym: 45 68
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 77
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 232
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 11 401 13 767
XIII. Podatek dochodowy 2 281 2 819
a) część bieżąca 2 241 2 877
b) część odroczona 40 -58
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 9 120 10 948
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 17 009 20 369
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 654 121 20 173 381
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,87 1,01
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 896 66 780 66 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 896 66 780 66 780
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 250 19 910 19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 340 6 037
a) zwiększenia (z tytułu) 6 340 6 037
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037 6 037
- dywidenda przypadająca na akcje własne 303
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 250 26 250 25 947
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 20 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -60 10 -2
a) zwiększenia (z tytułu) 14
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 14
b) zmniejszenia (z tytułu) 60 4 2
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 60 4 2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -30 30 18
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 784 918 918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -134 -78
a) zwiększenia (z tytułu) 2 700 2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 2 700 2 700
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 834 2 778
- rozliczenia zakupu akcji własnych 2 834 2 778
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 784 784 840
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 14 936 14 936
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 14 936 14 936
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 836 14 936 14 936
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 14 936 14 936
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 6 037 6 037
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 2 700 2 700
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 6 199 6 199
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836
6. Wynik netto 9 120 18 836 10 948
a) zysk netto 9 120 18 836 10 948
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 85 956 76 896 68 749
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 85 956 76 896 68 749

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 9 120 10 948
II. Korekty razem -3 527 -3 165
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 354 5 020
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 109
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 43 67
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -28 -47
5. Zmiana stanu rezerw 307 987
6. Zmiana stanu zapasów 91 1 400
7. Zmiana stanu należności -3 751 -9 306
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 378 -450
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -488 -779
10. Inne korekty -1 677 -166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 593 7 783
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 28 47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 47
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 994 4 324
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 994 4 324
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 966 -4 277
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 075 958
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375
2. Kredyty i pożyczki 345
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 1 075 238
II. Wydatki 3 451 3 689
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 591
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 3 408
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31
4. Odsetki 43 67
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 376 -2 731
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 251 775
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 251 667
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -108
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 115 15 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 366 16 311
- o ograniczonej możliwości dysponowania 412 249


Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności
operacyjnej składają się :- otrzymana dotacja COVID w
wyskości 540 tys. zł,- rozliczenie dotacji do projekrów
celowych w wysokości 1 077 tys. zł,- różnice kursowe z
przeliczenia Oddziału w Niemczech 60 tys. zł


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_Dodatkowa_SA_P_30.06.2020-sig-sig-sig.pdfInformacja_Dodatkowa_SA_P_30.06.2020-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki