REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 21:52
publikacja
2022-09-30 21:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SSSF_NTT_System_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSSSF_GK_NTT_System_S.A_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF_30_06_2022_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2022_GK_NTT_System.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_30_06_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 595 038 461 207 128 166 101 427
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 672 10 573 3 376 2 325
III. Zysk (strata) brutto 11 184 10 646 2 409 2 341
IV. Zysk (strata) netto 9 114 8 407 1 963 1 849
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 493 7 565 -4 199 1 664
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -235 -71 -51 -16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 256 -8 332 3 501 -1 832
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 472 -838 -748 -184
IX. Liczba akcji 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.67 0.62 0.14 0.14
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XI. Aktywa razem 415 225 365 397 88 712 79 444
XII. Zobowiązania długoterminowe 356 356 76 77
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 248 782 205 092 53 152 44 591
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 166 087 159 949 35 484 34 776
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 754 18 068
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.26 11.81 2.62 2.57
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 594 752 461 111 128 105 101 405
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 590 10 785 3 358 2 372
XX. Zysk (strata) brutto 11 103 10 858 2 391 2 388
XXI. Zysk (strata) netto 9 045 8 619 1 948 1 895
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 346 7 903 -4 167 1 738
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -235 -71 -51 -16
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 256 -8 332 3 501 -1 832
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 325 -500 -716 -110
XXVI. Liczba akcji 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.67 0.64 0.14 0.14
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXVIII. Aktywa razem 412 508 362 858 88 131 78 892
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 242 242 52 53
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 248 387 204 806 53 067 44 529
XXXI. Kapitał własny 163 879 157 810 35 012 34 311
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 754 18 068
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.10 11.65 2.58 2.53


Wybrane dane
finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają
dane na dzień 31.12.2021 r.

Ponadto,
w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio
na 30.06.2022 oraz na 30.06.2021/31.12.2021 przeliczone na walutę EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu SSSF NTT System 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu SSSF NTT System 30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu SSSSF GK NTT System S.A 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu SSSSF GK NTT System S.A 30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2022_GK.pdfSkroconeSrodroczneSkonsolidowaneSprawozdanieMSSF 30 06 2022_GK.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 - PSr2022
sprawozdanie_zarzadu_30_06_2022_GK_NTT_System.pdfsprawozdanie_zarzadu_30_06_2022_GK_NTT_System.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022
oswiadczenie zarzadu 30_06_2022.pdfoswiadczenie zarzadu 30_06_2022.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności spr. finansowych i w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-09-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2022-09-30 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki