NOVITA: wyniki finansowe

2020-04-17 07:48
publikacja
2020-04-17 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
NOVITA_S.A._-_List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_finansowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Informacja_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Ocena_Rady_Nadzorczej_Sprawozdania_rocznego_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_S.A._-_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 171 86 551 25 843 20 284
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 19 561 15 919 4 547 3 731
III. Zysk/strata ze sprzedaży 31 629 25 386 7 353 5 949
IV. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 15 487 13 129 3 600 3 077
V. Zysk brutto 14 293 13 248 3 323 3 105
VI. Zysk netto na działalności kontynuowanej 13 245 10 688 3 079 2 505
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 121 9 451 958 2 215
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 101) (42 305) (4 905) (9 915)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 024 16 815 3 957 3 941
X. Przepływy pieniężne netto - razem 44 (16 039) 10 (3 759)
XI. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XII. Zysk na jedną akcję 5,30 4,28 1,23 1,00
XIII. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XIV. Rozwodniony zysk na jedna akcję 5,30 4,28 1,23 1,00
XV. Stan na dzień 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
XVI. Aktywa razem 176 458 155 092 41 437 36 068
XVII. Zobowiązania 48 008 39 868 11 273 9 272
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 12 711 7 571 2 985 1 761
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 35 297 32 297 8 289 7 511
XX. Kapitał własny 128 450 115 224 30 163 26 796
XXI. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 174 1 163
XXII. Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 51,38 46,09 12,07 10,72


W celu przeliczenia pozycji bilansowych w
tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto
średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR =
4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za 2019 rok przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR  = 4,3018 PLN
(jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 12 miesięcy 2019
roku).W celu przeliczenia pozycji bilansowych w
tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2018 roku, użyto
średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR =
4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za 2018 rok przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR  = 4,2669 PLN
(jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 12 miesięcy 2018
roku).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NOVITA S.A. - List do Akcjonariuszy.pdfNOVITA S.A. - List do Akcjonariuszy.pdf NOVITA S.A. - List do Akcjonariuszy 2019
NOVITA S.A. - Sprawozdanie finansowe 2019.pdfNOVITA S.A. - Sprawozdanie finansowe 2019.pdf NOVITA S.A. - Sprawozdanie finansowe 2019
NOVITA S.A. - Sprawozdanie z działalności Emitenta za 2019.pdfNOVITA S.A. - Sprawozdanie z działalności Emitenta za 2019.pdf NOVITA S.A. - Sprawozdanie z działalności Emitenta 2019
NOVITA S.A. - Informacja Zarządu 2019.pdfNOVITA S.A. - Informacja Zarządu 2019.pdf NOVITA S.A. - Informacja Zarządu 2019
NOVITA S.A. - Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019.pdfNOVITA S.A. - Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019.pdf NOVITA S.A. - Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019
NOVITA S.A. - Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania rocznego 2019.pdfNOVITA S.A. - Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania rocznego 2019.pdf NOVITA S.A. - Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania rocznego 2019
NOVITA S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdfNOVITA S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdf NOVITA S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-17 Radosław Muzioł Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2020-04-17 Jakub Rękosiewicz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu
2020-04-17 Shlomo Finkelstein Członek Zarządu
2020-04-17 Rami Gabay Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-17 Dorota Karbowiak Główna Księgowa / Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki