NOVITA: wyniki finansowe

2019-11-08 07:50
publikacja
2019-11-08 07:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NOVITA_raport_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 726 66 524 17 343 15 640
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 13 909 11 825 3 228 2 780
III. Zysk/strata ze sprzedaży 22 314 19 417 5 179 4 565
IV. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 11 135 9 749 2 584 2 292
V. Zysk brutto 9 972 9 921 2 314 2 332
VI. Zysk netto na działalności kontynuowanej 8 106 8 008 1 881 1 883
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 318) 6 735 (770) 1 583
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 212) (34 581) (4 691) (8 130)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 846 11 334 5 302 2 665
X. Przepływy pieniężne netto - razem (684) (16 512) (159) (3 882)
XI. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XII. Zysk na jedną akcję 3,24 3,20 0,75 0,75
XIII. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XIV. Rozwodniony zysk na jedna akcję 3,24 3,20 0,75 0,75
XV. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa razem 175 053 155 092 40 025 36 068
XVII. Zobowiązania 51 723 39 868 11 826 9 272
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 12 152 7 571 2 778 1 761
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 39 571 32 297 9 048 7 511
XX. Kapitał własny 123 330 115 224 28 199 26 796
XXI. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 143 1 163
XXII. Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 49,33 46,09 11,28 10,72


W celu przeliczenia pozycji bilansowych w
tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 września 2019 roku, użyto
średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR =
4,3736 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za III kwartał 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR
= 4,3086 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9
miesięcy 2019 roku).W celu przeliczenia
pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31
grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w
tym dniu, tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli
„Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2018 roku przeliczono przy
użyciu kursu 1 EUR = 4,2535 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP
z ostatnich dni 9 miesięcy 2018 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NOVITA_raport_Q3_2019.pdfNOVITA_raport_Q3_2019.pdf Raport "NOVITA" S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Jakub Rękosiewicz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu
2019-11-08 Dorota Karbowiak Główna Księgowa / Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki