REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2022-09-30 18:46
publikacja
2022-09-30 18:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OsZarz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R/static/att/emitent/2022-09/SF_202209300968469090.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 1 115 8 215 240 1 807
II. Razem koszty działalności operacyjnej 2 644 10 060 569 2 212
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 529) (1 845) (329) (406)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 531) (1 611) (330) (354)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 910) (2 754) (411) (606)
VI. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej (1 499) (2 889) (323) (635)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (984) 1 493 (212) 328
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 738 (123) 159 (27)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32) (1 052) (7) (231)
X. Przepływy pieniężne netto razem (278) 318 (60) 70
XI. wg stanu na dzień: 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021
XII. Aktywa trwałe 1 646 2 460 352 544
XIII. Aktywa obrotowe 4 054 11 926 866 2 638
XIV. Zobowiązania długoterminowe 100 734 21 162
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 673 7 809 785 1 727
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 1 927 5 843 412 1 292
XVII. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 3 502 748 775
XVIII. Liczba akcji (szt.) 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,06 0,17 0,01 0,04
XX. Średnia ważona liczba akcji 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,08) (0,01) (0,02)
XXII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,08) (0,01) (0,02)


Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:


pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2022 r. – według średniego
kursu ogłoszonego 30 czerwca 2022 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,6806
zł PLN/ EUR


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2022 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2022 r. - 4,6427 PLN /
EUR


pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2021 r. – według średniego
kursu ogłoszonego 30 czerwca 2021r. przez Narodowy Bank Polski - 4,5208
zł PLN/ EUR


poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2021r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2021 r. 4,5472PLN / EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF.pdfSF.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022-30.06.2022
SzDz.pdfSzDz.pdf Sprawozdanie z działalności GK Novavis Group S.A.
OsZarz.pdfOsZarz.pdf Oświadczenie Zarządu
R/static/att/emitent/2022-09/SF_202209300968469090.pdfR/static/att/emitent/2022-09/SF_202209300968469090.pdf Raport niezależnego Biegłeego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Novavis Group S.A. za okres 01.01.2022-30.06.2022
R_SSF.pdfR_SSF.pdf Raport niezależnego Biegłeego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novavis Group S.A. za okres 01.01.2022-30.06.2022
List.pdfList.pdf List do Akcjonariuszy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki