REKLAMA

NORTH COAST: wyniki finansowe

2019-09-06 18:18
publikacja
2019-09-06 18:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu_Rozp_MF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_jednostkowe_North_Coast_1h2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_North_Coast_1h2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_North_Coast_1h2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
North_Coast_raport_z_przegladu_jsf_30.06.2019p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
North_Coast_raport_z_przegladu_ssf_30.06.2019p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 101 728 88 842 23 724 20 956
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 080 3 070 1 651 724
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 937 1 635 1 618 386
IV. Zysk (strata) netto 5 652 798 1 318 188
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 082 2 156 1 185 509
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 872 7 374 1 836 1 739
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (8 976) (1 026) (2 093) (242)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 832 (6 407) 427 (1 511)
IX. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 728 (59) 170 (14)
X. Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 734 94 788 24 632 22 044
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 570 10 792 2 251 2 510
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 704 44 450 14 277 10 337
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 460 38 566 8 104 8 969
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 149
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,59 0,67 0,37 0,16
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,77 12,05 2,53 2,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 79 363 67 634 18 508 15 953
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 367 4 694 1 252 1 107
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 087 4 386 1 420 1 035
XXI. Zysk (strata) netto 4 936 3 549 1 151 837
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 981 7 473 1 395 1 763
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (13 718) (3 464) (3 199) (817)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 8 611 (4 650) 2 008 (1 097)
XXV. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 875 (641) 204 (151)
XXVI. Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 418 76 213 22 911 17 724
XXVII. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 317 - 75 -
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 693 18 683 8 159 4 345
XXIX. Kapitały własne (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 412 55 477 14 208 12 902
XXX. Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 149
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,54 1,11 0,36 0,26
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,88 17,34 4,40 4,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia Zarządu_Rozp MF.pdfOświadczenia Zarządu_Rozp MF.pdf oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie jednostkowe North Coast_1h2019.pdfSprawozdanie jednostkowe North Coast_1h2019.pdf sprawozdanie jednostkowe_North Coast_1P2019
Sprawozdanie finansowe Grupy North Coast_1h2019.pdfSprawozdanie finansowe Grupy North Coast_1h2019.pdf sprawozdanie finansowe Grupy North Coast_1P2019
Sprawozdanie Zarządu GK North Coast_1h2019.pdfSprawozdanie Zarządu GK North Coast_1h2019.pdf sprawozdanie Zarządu_1P2019
North Coast_raport z przeglądu jsf_30.06.2019p.pdfNorth Coast_raport z przeglądu jsf_30.06.2019p.pdf raport z przeglądu_North Coast S.A.
North Coast_raport z przeglądu ssf_30.06.2019p.pdfNorth Coast_raport z przeglądu ssf_30.06.2019p.pdf raport z przeglądu_Grupa North Coast

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Luigi Del Monaco Prezes Zarządu
2019-09-06 Alberto Scibona Członek Zarządu
2019-09-06 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki