1,7800 zł
27,14% 0,3800 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_Q_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 4 247 211 500 1 016 50 617
II. Pozostałe przychody operacyjne -848 589 -210 968 -203 089 -50 490
III. Zysk/(Strata) operacyjny -822 977 -132 569 -196 960 -31 727
IV. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -822 977 -132 569 -196 960 -31 727
V. Zysk/(Strata) netto -814 747 -131 244 -194 990 -31 410
VI. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej -8 230 -1 326 -1 970 -317
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym -8 344 154 -8 344 154 -1 802 468 -1 802 468
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem -7 531 433 -7 531 433 -1 996 973 -194 505
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -812 721 -812 721 -194 505 -194 505
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 249 005 -736 815 -298 919 -171 440
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 063 450 -1 618 860 -2 647 772 -376 672
XII. Przepływy pieniężne netto razem 1 176 737 1 176 737 281 624 273 800
XIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -11 135 718 -1 178 938 -2 665 068 -274 312
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,06 -0,07 - -
XV. Aktywa razem 17 896 532 22 883 790 4 252 473 5 320 203
XVI. Kapitał własny razem 13 344 585 15 392 288 3 170 865 3 578 520
XVII. Zobowiązania długoterminowe 6 946 225 11 255 898 1 650 523 2 616 859


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 marca 2018 roku oraz 31
marca 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku - 4,3013 na dzień
31 marca 2018 roku - 4,2085 poszczególne pozycje sprawozdania rachunku
zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku -
4,1784 okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2019r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2019r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2019r._Nano Group SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-05-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.