REKLAMA

MSX RESOURCES SA: Decyzja KNF z dnia 9 lutego 2016 r.

2016-02-10 17:02
publikacja
2016-02-10 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta
MSX RESOURCES SA
Temat
Decyzja KNF z dnia 9 lutego 2016 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MSX RESOURCES SA podaje do publicznej wiadomości, że Komisja Nadzoru Finansowego na 293 posiedzeniu z dnia 9 lutego 2016 r. podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowo akcji MSX Resources SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna oraz nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), nie przekazując Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015 oraz raportu kwartalnego za III kwartał roku 2015.

Działając w imieniu Emitenta Zarząd informuje, że brak publikacji sprawozdań finansowych o których mowa powyżej nie miał na celu utrudniania pełnego i równego dostępu do rzetelnych i prawdziwych informacji, przedstawiających całościowy obraz Emitenta we wszelkich obszarach jego działalności oraz jego kondycji finansowej. O przyczynach zaistniałej sytuacji Spółka informowała kolejnymi raportami bieżącymi i są one konsekwencją działań podejmowanych przez Tarantoga Capital SA w stosunku do Spółki.

Podstawa prawna: §36 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-10 Wielkosław Staniszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki