REKLAMA

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2021-11-22 18:06
publikacja
2021-11-22 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 018 66 416 26 328 14 959
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 907 4 311 3 270 971
III. Zysk (strata) brutto 14 813 4 250 3 250 957
IV. Zysk (strata) netto 14 443 5 337 3 168 1 202
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 781 7 481 5 656 1 685
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -859 -421 -188 -95
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 247 -842 -932 -190
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 20 675 6 218 4 535 1 400
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 605 90 907 23 658 19 699
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 272 66 017 15 384 14 306
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 304 1 525 1 361 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 496 35 912 7 662 7 782
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 333 24 890 8 274 5 394
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 317 4 334
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 200 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 7,78 2,96 1,71 0,67
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,78 2,96 1,71 0,67
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,17 12,88 4,14 2,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,17 12,88 4,14 2,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
pozostałe informacje.pdfpozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Jacek Szymanek Prezez Zarządu
2021-11-22 Robert Kowalski Członek Zarządu
2021-11-22 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Główny Księgowy,
Prokurent

BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 981 25 731 17 902 19 719
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 368 395 449 476
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 677 16 011 11 637 10 599
3. Należności długoterminowe 1 803 3 009 3 355 5 176
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 1 803 3 009 3 355 5 176
4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 741 5 924 2 069 3 076
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 741 5 924 2 069 3 076
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 83 624 138 983 73 005 69 234
1. Zapasy 24 543 4 205 3 814 3 543
2. Należności krótkoterminowe 19 411 114 622 51 696 48 082
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 16 657 17 333
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 19 411 114 622 35 039 30 749
3. Inwestycje krótkoterminowe 29 760 19 172 9 085 9 516
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 760 19 172 9 085 9 516
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 760 19 172 9 085 9 516
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 910 984 8 410 8 093
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 109 605 164 714 90 907 88 953
PASYWA
I. Kapitał własny 38 333 34 343 24 890 25 757
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 918 912 554 552
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 399 405 406 407
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -22 469 -22 469 -25 582 -25 581
6. Zysk (strata) netto 14 443 10 453 4 470 5 337
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 272 130 371 66 017 63 196
1. Rezerwy na zobowiązania 4 851 2 118 4 682 3 755
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 863 167 1 631 1 551
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 988 1 951 2 002 1 405
a) długoterminowa 735 735 470 508
b) krótkoterminowa 2 253 1 216 1 532 897
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 1 049 799
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 0 1 049 799
2. Zobowiązania długoterminowe 6 304 7 588 1 525 1 317
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 304 7 588 1 525 1 317
3. Zobowiązania krótkoterminowe 35 496 89 586 35 912 35 666
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 487 1 764 12 233
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 35 213 88 806 34 112 23 159
3.3. Fundusze specjalne 283 293 36 274
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 621 31 079 23 898 22 458
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 621 31 079 23 898 22 458
a) długoterminowe 1 882 1 887 1 897 1 902
b) krótkoterminowe 22 739 29 192 22 001 20 556
P a s y w a r a z e m 109 605 164 714 90 907 88 953
Wartość księgowa 38 333 34 343 24 890 25 757
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,17 17,17 12,45 12,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,17 17,17 12,45 12,88
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 40 929 31 869 30 969 41 439
- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161 161
- weksli 161 161 161 161
- od pozostałych jednostek z tytułu: 7 114 7 670 4 904 4 353
- otrzymanych gwarancji 7 084 7 640 4 874 4 323
- weksli 30 30 30 30
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 24 490 10 272 13 353 13 353
- weksli 24 490 10 272 13 353 13 353
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 9 164 13 766 12 551 23 572
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 1 101 1 101 1 101 1 034
- udzielonych gwarancji 8 063 12 664 11 450 22 538
Pozycje pozabilansowe, razem 40 929 31 869 30 969 41 439
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 826 120 018 24 030 66 416
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37 315 114 687 24 001 66 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 511 5 331 29 77
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 809 98 231 20 445 57 185
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 475 91 939 20 444 57 175
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 334 6 292 1 11
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 017 21 787 3 585 9 232
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 420 4 560 1 289 4 240
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 597 17 227 2 296 4 992
VI. Pozostałe przychody operacyjne 118 443 13 276
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137 151 5 107
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne -19 292 8 169
VII. Pozostałe koszty operacyjne 1 817 2 763 -12 957
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 89 220
2. Inne koszty operacyjne 1 817 2 763 -101 737
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 898 14 907 2 321 4 311
IX. Przychody finansowe 26 56 4 59
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 0 0 1 6
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 26 56 3 53
X. Koszty finansowe 55 150 49 120
1. Odsetki w tym: 18 81 16 55
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 37 69 33 65
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 4 869 14 813 2 276 4 250
XII. Podatek dochodowy 879 370 -893 -1 087
a) część bieżąca 0 4 810
b) część odroczona 879 -4 440 -893 -1 087
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 3 990 14 443 3 169 5 337
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 561 5 919
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,78 2,96
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,78 2,96
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 343 24 890 20 420 20 420
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 343 24 890 20 420 20 420
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 912 554 117 117
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 364 437 435
a) zwiększenia (z tytułu) 6 364 437 435
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 358 412 411
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6 6 25 24
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 918 918 554 552
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 405 406 431 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 -6 -25 -24
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 6 25 24
- zbycia środków trwałych 6 6 25 24
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 399 399 406 407
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 016 -21 111 -30 316 -25 170
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 016 21 111 30 316 25 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 016 21 111 30 316 25 170
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 734 411
- przeniesienie na kapitał zapasowy 411
- pokrycie straty z niepodzilonego zysku 4 734
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -12 016 -21 111 -25 582 -25 581
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 016 21 111 25 582 25 581
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 016 21 111 25 582 25 581
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 358
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 358
- wypłata dywidendy 0 1 000
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 016 22 469 25 582 25 581
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 016 -22 469 -25 582 -25 581
6. Wynik netto 3 990 14 443 4 470 5 337
a) zysk netto 3 990 14 443 4 470 5 337
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 38 333 38 333 24 890 25 757
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 333 38 333 23 890 25 757
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 990 14 443 3 169 5 337
II. Korekty razem 8 281 11 338 798 2 144
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 582 1 815 506 1 412
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 93 35 73
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 137 151 4 107
4. Zmiana stanu rezerw 2 733 169 -953 -906
5. Zmiana stanu zapasów -20 338 -20 729 -567 -1 984
6. Zmiana stanu należności 96 417 33 839 -13 299 -19 321
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -55 083 1 451 11 741 6 024
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 202 -5 451 3 331 16 739
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 271 25 781 3 967 7 481
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -137 -119 -15 -103
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -137 -119 -15 -103
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 200 740 47 318
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 200 740 47 318
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -337 -859 -62 -421
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 1 346 4 247 258 842
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 000 1 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 986 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 311 1 168 223 769
4. Odsetki 35 93 35 73
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 346 -4 247 -258 -842
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 588 20 675 3 647 6 218
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 588 20 675 3 647 6 218
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 172 9 085 5 869 3 298
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 760 29 760 9 516 9 516
- o ograniczonej możliwości dysponowania 103 284 101 274
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
informacja dodatkowa.pdfinformacja dodatkowa.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki