REKLAMA
PIT 2023

MOJ S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 17:37
publikacja
2023-09-28 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
raport_z_przegladu__2023_MOJ_SA.xhtml  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
raport_z_przegladu__2023_MOJ_SA.xhtml.xades  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Raport_SA-P_I_polrocze_2023.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA )
informacja_dodatkowa.xhtml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 084 34 958 8 689 7 530
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 153 2 501 684 539
III. Zysk (strata) brutto 1 668 1 995 362 430
IV. Zysk (strata) netto 1 203 1 676 261 361
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 121 446 677 96
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 364 -631 -296 -136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 885 -153 -409 -33
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -129 -339 -28 -73
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 350 75 956 18 055 16 228
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 880 31 002 10 085 6 624
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 986 4 397 2 693 939
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 948 24 298 6 729 5 191
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 470 44 954 7 970 9 604
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 208 2 100
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,17 0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,61 4,57 0,81 0,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtmlraport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml Raport firmy 'INTERFIN sp. z o. o..
raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xadesraport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xades Podpis elektroniczny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
Raport SA-P I polrocze 2023.pdfRaport SA-P I polrocze 2023.pdf SA-P_2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2023-09-28 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie_Zarzadu.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 395 40 007 36 700
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 154 2 167 2 195
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 335 13 779 13 028
3. Należności długoterminowe 110 110 147
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 147
4. Inwestycje długoterminowe 22 754 22 754 20 304
4.1. Nieruchomości 22 754 22 754 20 304
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 042 1 202 1 026
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 682 756 270
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 360 446 756
II. Aktywa obrotowe 39 955 37 990 39 256
1. Zapasy 18 817 18 605 17 895
2. Należności krótkoterminowe 18 382 17 458 19 416
2.1. Od jednostek powiązanych 6 277 5 142 7 379
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 12 105 12 316 12 037
3. Inwestycje krótkoterminowe 359 488 80
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 359 488 80
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 359 488 80
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 397 1 439 1 864
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 80 350 77 997 75 956
PASYWA
I. Kapitał własny 35 470 44 452 44 954
1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy 34 762 34 762 34 762
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 322 -2 178 -1 311
4. Zysk (strata) netto 1 203 2 041 1 676
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 880 33 545 31 002
1. Rezerwy na zobowiązania 2 799 2 750 2 293
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 229 2 338 1 213
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 399 412 527
a) długoterminowa 346 347 500
b) krótkoterminowa 53 65 27
1.3. Pozostałe rezerwy 171 553
długoterminowe
a) krótkoterminowe 171 553
2. Zobowiązania długoterminowe 11 986 1 620 4 397
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 221 1 620 4 397
2.2. 2.2 Inne 10 765
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 29 948 29 161 24 298
3.1. Wobec jednostek powiązanych 7 853 6 789 7 209
3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 979 22 356 16 967
3.3. Fundusze specjalne 116 16 122
4. Rozliczenia międzyokresowe 148 14 14
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 148 14 14
długoterminowe
a) krótkoterminowe 148 14 14
P a s y w a r a z e m 80 350 77 997 75 956
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
1. Należności warunkowe 5 242 13 242 14 467
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 5 242 13 242 14 467
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 242 13 242 14 467
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 50 287 53 762 61 918
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 31 472 31 645 31 268
- udzielonych gwarancji i poręczeń 31 472 31 645 31 268
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 815 22 117 27 348
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000
- weksle 15 815 15 815 24 248
- - inne 3 392
3. Inne (z tytułu) 3 302 48 299
- - inne 1 281
- hipoteki 47 018
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 55 529 67 004 124 684

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 084 34 404
- od jednostek powiązanych 18 704 18 394
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 758 31 136
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 326 3 268
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 855 27 802
- jednostkom powiązanym 15 535 14 649
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 917 25 093
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 938 2 708
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 228 6 602
IV. Koszty sprzedaży 1 313 1 233
V. Koszty ogólnego zarządu 3 718 2 940
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 197 2 429
VII. Pozostałe przychody operacyjne 540 232
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 10
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 540 222
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 584 160
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 301 137
2. Inne koszty operacyjne 283 23
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 153 2 501
X. Przychody finansowe 329 131
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 16 131
- od jednostek powiązanych 5 76
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 313
XI. Koszty finansowe 1 814 637
1. Odsetki w tym: 884 477
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 930 160
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 668 1 995
XIII. Podatek dochodowy 465 319
a) część bieżąca 500 319
b) część odroczona -35 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 203 1 676
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 452 44 589 44 589
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -10 185 -2 178
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 452 42 411 44 589
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 762 34 214 34 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 548 548
a) zwiększenia (z tytułu) 548 2 057
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 548
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 182
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 509
- pokrycia straty 1 509
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 762 34 762 34 762
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -18
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 039
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 2 057 2 057
- -podział zysku z lat ubiegłych 2 041 2 057
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -18 1 311
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 178 1 509
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 10 185 2 160
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 363 3 669
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 1 509
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 322 2 160
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 322 -2 178
4. Wynik netto 1 203 2 041 1 676
a) zysk netto 1 203 2 041 1 676
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 470 44 452 44 954
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 470 44 452 44 954

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 203 1 676
II. Korekty razem 1 918 -1 230
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 664 1 043
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 598 428
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 10
4. Zmiana stanu rezerw 50 475
5. Zmiana stanu zapasów -212 -387
6. Zmiana stanu należności -924 -2 167
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 406 94
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -664 -726
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 121 446
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 13
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 364 644
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 029 644
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 335 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 364 -631
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 786 769
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 786 769
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 4 672 922
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 589 25
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 522 483
3. Odsetki 561 414
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 886 -153
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -129 -339
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -129 -339
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 488 419
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 359 80
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 6
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja_dodatkowa.xhtmlinformacja_dodatkowa.xhtml Informacja Dodatkowa
informacja_dodatkowa.xhtml.xadesinformacja_dodatkowa.xhtml.xades Podpis elektroniczny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki