REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2023-09-21 08:41
publikacja
2023-09-21 08:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MFO_Raport_z_przegladu_SSSF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_MFO_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 797 590 466 64 123 127 182
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 744 57 133 378 12 306
IV. Zysk (strata) brutto -5 634 56 052 -1 221 12 073
V. Zysk (strata) netto -6 879 45 306 -1 491 9 759
VI. Całkowite dochody ogółem -6 879 45 306 -1 491 9 759
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) -4,17 18,95 -0,9 4,08
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) -4,17 18,95 -0,9 4,08
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 790 53 706 3 856 11 568
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 554 -7 003 -337 -1 508
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 493 2 252 1 624 485
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022
XIV. Aktywa 506 251 456 514 113 757 97 340
XV. Kapitał własny 307 489 314 368 69 094 67 031
XVI. Zobowiązania długoterminowe 69 165 44 664 15 542 9 523
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 596 97 482 29 121 20 786


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2023 roku
-4,4503 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku -4,6899 PLN/EUR


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2023 roku do 30 czerwca 2023 roku – 4,6130 PLN/EUR od 1 stycznia 2022
roku do 30 czerwca 2022 roku – 4,6427 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
JSF_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdfJSF_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf JSF_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig
SZ_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdfSZ_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig.pdf SZ_MFO_SA_30.06.2023_pl_sig
MFO_Raport_z_przeglądu_SSSF_30.06.2023.pdfMFO_Raport_z_przeglądu_SSSF_30.06.2023.pdf MFO_Raport_z_przeglądu_SSSF_30.06.2023
Oswiadczenie Zarzadu MFO SA.pdfOswiadczenie Zarzadu MFO SA.pdf Oswiadczenie Zarzadu MFO SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2023-09-21 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki