REKLAMA

MERCOR S.A.: wyniki finansowe

2021-12-03 08:07
publikacja
2021-12-03 08:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_30092021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_Mercor_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_SSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_Mercor_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_JSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 230 494 196 462 50 639 44 001
II. Zysk z działalności operacyjnej 23 028 23 701 5 059 5 308
III. Zysk brutto 21 777 22 221 4 784 4 977
IV. Zysk netto 17 804 18 255 3 912 4 089
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 684 21 710 589 4 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 505) (3 649) (1 649) (817)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 142 (376) 1 569 (84)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 321 17 685 509 3 961
IX. Aktywa razem 398 085 346 806 85 925 74 417
X. Zobowiązania długoterminowe 93 863 76 539 20 260 16 424
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 121 370 98 924 26 197 21 227
XII. Kapitał własny 182 852 171 343 39 468 36 766
XIII. Kapitał podstawowy 3 915 3 915 845 840
XIV. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 174 792 164 740 37 728 35 350
XV. Liczba akcji 15 601 464 15 630 570 15 601 464 15 630 570
XVI. Zysk netto na jedną akcję 1,14 1 ,17 0,25 0,26
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 11,2 10,54 2,42 2,26


Pozycje sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu
NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj.
odpowiednio po kursie 4,6329 na dzień 30 września 2021 roku i po kursie
4,6603 na dzień 31 marca 2021 roku.


Pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po
kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich 
kursów NBP z ostatnich dni
miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,5517 za
okres od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 roku oraz po kursie 4,4649
za okres od 1 kwietnia 2020 do 30 września 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_półroczny_30092021.pdfRaport_półroczny_30092021.pdf Śródroczny skrócony raport za I półrocze roku obrotowego zakończone 30 września 2021 roku
21 HY Mercor Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta SSF.T.pdf21 HY Mercor Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta SSF.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
21 HY Mercor Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta JSF.T.pdf21 HY Mercor Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta JSF.T.pdf Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2021-12-03 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-12-03 Tomasz Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki