REKLAMA

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2020-09-22 07:42
publikacja
2020-09-22 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Megaron_Sprawozdanie_z_badania_PSR_1H_2020_B-think.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci.pdf.xml  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Megaron_SA__za_I_pol_2020_21092020.pdf.xml  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_20200921.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 814 22 561 5 137 5 260
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 499 1 848 563 431
III. Zysk (strata) brutto 2 446 1 780 551 415
IV. Zysk (strata) netto 1 975 1 439 445 335
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 671 3 839 601 895
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -646 -4 753 -146 -1 108
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 345 1 111 -303 259
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 679 197 153 46
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 685 38 722 9 334 9 093
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 467 20 479 4 807 4 809
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 166 4 045 1 828 950
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 602 12 422 1 926 2 917
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 218 18 243 4 527 4 284
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 121 127
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,73 0,53 0,16 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,53 0,16 0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,49 6,76 1,68 1,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,49 6,76 1,68 1,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Megaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_1H 2020_B-think.pdfMegaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_1H 2020_B-think.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf.xmlOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf.xml Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Piotr Sikora Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Megaron SA za I poł 2020 21092020.pdf.xmlSprawozdanie z działalności Megaron SA za I poł 2020 21092020.pdf.xml Sprawozdanie z działalności zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 354 28 776 28 665
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 77 80 87
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 970 28 418 28 233
3. Należności długoterminowe 20 12 3
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 20 12 3
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 286 267 341
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 285 264 336
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2 5
II. Aktywa obrotowe 13 331 9 945 11 278
1. Zapasy 2 939 2 780 3 221
2. Należności krótkoterminowe 8 703 6 333 7 319
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 8 703 6 333 7 319
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 293 614 336
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 293 614 336
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 293 614 336
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 397 219 402
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 41 685 38 722 39 943
PASYWA
I. Kapitał własny 20 218 18 243 16 871
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 288 5 476 5 476
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 975 2 811 1 439
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 467 20 479 23 073
1. Rezerwy na zobowiązania 1 618 722 1 548
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 613 682
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 429 109 292
a) długoterminowa 29 29 43
b) krótkoterminowa 400 80 248
1.3. Pozostałe rezerwy 606 0 574
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 606 0 574
2. Zobowiązania długoterminowe 8 166 4 045 2 711
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 8 166 4 045 2 711
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 602 12 422 15 512
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 390 12 336 15 337
3.3. Fundusze specjalne 212 86 174
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 081 3 291 3 302
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 081 3 291 3 302
a) długoterminowe 2 647 2 856 2 774
b) krótkoterminowe 435 435 528
P a s y w a r a z e m 41 685 38 722 39 943
Wartość księgowa 20 218 18 243 16 871
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,49 6,76 6,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,49 6,76 6,25
0
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 814 22 561
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 726 22 495
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88 66
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 845 11 978
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 786 11 939
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 39
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 969 10 583
IV. Koszty sprzedaży 4 800 5 415
V. Koszty ogólnego zarządu 4 056 3 476
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 113 1 691
VII. Pozostałe przychody operacyjne 294 253
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 42
2. Dotacje 209 145
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2
4. Inne przychody operacyjne 415 64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 239 97
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 92 34
3. Inne koszty operacyjne 148 63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 499 1 848
X. Przychody finansowe 60 17
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 60 17
XI. Koszty finansowe 114 85
1. Odsetki w tym: 71 73
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 43 12
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 2 446 1 780
XIV. Podatek dochodowy 470 340
a) część bieżąca 663 486
b) część odroczona -193 -145
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 1 975 1 439
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 975 1 439
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,53
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 243 15 431 15 431
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 243 15 431 15 431
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 476 2 200 2 200
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 811 3 276 3 276
a) zwiększenia (z tytułu) 2 811 3 276 3 276
- podziału zysku z lat ubiegłych 2 811 3 276 3 276
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 297 5 476 5 476
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276 3 276
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276 3 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 811 3 276 3 276
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 811 3 276 3 276
- podział wyniku na kapitał rezerwowy 2 811 3 276 3 276
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 1 975 2 811 1 439
a) zysk netto 1 975 2 811 1 439
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 218 18 243 16 871
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 218 18 243 16 871

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0
I. Wpływy 0 0
1. Sprzedaż 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0
(metoda pośrednia) 0 0
I. Zysk (strata) netto 1 975 1 439
II. Korekty razem 585 2 400
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 097 1 027
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 71 73
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -42
6. Zmiana stanu rezerw 760 666
7. Zmiana stanu zapasów -159 -592
8. Zmiana stanu należności -2 379 -600
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 576 2 129
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -381 -262
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 671 3 839
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 194
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 194
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 646 4 947
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 646 4 947
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -646 -4 753
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 792 2 536
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 792 2 536
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 3 137 1 425
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 013 1 352
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54 0
8. Odsetki 71 73
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 345 1 111
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 679 197
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 679 197
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 614 139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 293 336
- o ograniczonej możliwości dysponowania 191 190
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_20200921.pdfInformacja_dodatkowa_20200921.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki