MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 17:04
publikacja
2020-04-30 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JEDNOSTKOWE__SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2019-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Maxcom_SA_do_akcjonariuszy_(002)_Ar_28_04_finalny_29-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Maxcom_BSF_2019_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Maxcom_SA_w_roku_2019_final-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 999 115 139 23 943 26 985
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 490 13 873 1 044 3 251
III. Zysk przed opodatkowaniem 3 839 14 202 892 3 329
IV. Zysk (strata) netto 3 014 11 389 701 2 669
V. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)* 2 700 2 700 2 700 2 700
VI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,12 4,22 0,26 0.99
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 855 -6 488 3 221 -1 521
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 302 -1 565 -535 -367
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 113 -372 -3 048 -87
X. Przepływy pieniężne netto, razem -1 560 -8 424 -363 -1 974
XI. Aktywa trwałe 6 586 5 130 1 547 1 193
XII. Aktywa obrotowe 67 651 77 041 15 886 17 917
XIII. Zobowiązania długoterminowe 431 366 101 85
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 008 11 621 1 411 2 703
XV. Kapitał własny 67 798 70 184 15 921 16 322
XVI. Kapitał zakładowy 135 135 32 31


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w
następujący sposób:


1. 
Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca,


-      
kurs
średni w okresie 01.01.2019– 
31.12.2019 r. wynosił 1 EUR –
4,3018 PLN


-      
kurs
średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,2667 PLN2. 
Pozycje
bilansowe  zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy,


-      
kurs na
31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN


-      
kurs na
31.12.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JEDNOSTKOWE_ SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2019-sig-sig-sig.pdfJEDNOSTKOWE_ SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_MAXCOM_SA_2019-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Maxcom SA
List Zarządu Maxcom SA do akcjonariuszy (002) Ar 28 04 finalny 29-sig-sig.pdfList Zarządu Maxcom SA do akcjonariuszy (002) Ar 28 04 finalny 29-sig-sig.pdf List Zarządu Maxcom SA do Akcjonariuszy
Maxcom_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdfMaxcom_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Jednostkowe
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA w roku 2019 final-sig-sig.pdfSprawozdania Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA w roku 2019 final-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Maxcom SA 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
2020-04-30 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wilusz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Monika Drewniaczyk Główny Księgowy Monika Drewniaczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki