REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 20:25
publikacja
2021-04-15 20:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Master_Pharm_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_MPH_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_nt_opinii_z_zastrzezeniem_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_nr_4_2021_z_RN_z_dnia_15_kwietnia_2021_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Przychody ze sprzedaży 61 448 71 221 13 734 16 556
II. Koszty działalności -54 870 -62 413 -12 264 -14 509
III. Amortyzacja -4 136 -3 017 -924 -701
IV. Zysk operacyjny 6 460 9 129 1 444 2 122
V. Zysk przed opodatkowaniem 535 15 370 120 3 573
VI. Zysk roku obrotowego 342 12 636 76 2 937
VII. EBITDA* 10 596 12 146 2 368 2 823
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
VIII. Aktywa trwałe 55 947 56 598 12 123 13 291
IX. Aktywa obrotowe 54 207 50 459 11 746 11 849
X. Aktywa razem 110 154 107 057 23 870 25 140
XI. Razem kapitał własny 93 437 94 858 20 247 22 275
XII. Zobowiązania długoterminowe 3 632 3 401 787 799
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 085 8 798 2 835 2 066
XIV. Razem kapitał i zobowiązania 110 154 107 057 23 870 25 140
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 14 720 7 272 3 290 1 690
XVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -27 106 -2 944 -6 058 -684
XVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -189 -1 367 -42 -318
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem -12 575 2 961 -2 811 688


*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar
Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu
wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku
operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. EBITDA jest miarą
przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej
działalności. Jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie
finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o jego zastosowaniu,
prezentując dane finansowe.Poszczególne pozycje aktywów i
pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów
ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
kurs na dzień 31.12.2020 wyniósł 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień
31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania
z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie
01.01.2020 – 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,4742 PLN; kurs średni w
okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN. Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe SF 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe SF 2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2020
Sprawozdanie Zarzadu Master Pharm 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu Master Pharm 2020.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci
Sprawozdanie z badania SSF MPH 2020.pdfSprawozdanie z badania SSF MPH 2020.pdf Sprawozdanie z badania bieglego rewidenta
Stanowisko Zarzadu nt opinii z zastrzezeniem SSF 2020.pdfStanowisko Zarzadu nt opinii z zastrzezeniem SSF 2020.pdf Stanowisko Zarzadu odnoszace sie do wyrazonej przez firme autytorska w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzezeniem
Uchwała nr 4_2021 z RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.pdfUchwała nr 4_2021 z RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.pdf Uchwala nr 4 RN z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - Komitet Audytu.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - Komitet Audytu.pdf Oswiadczenie RN - Komitet Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - ocena sprawozdan.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej Master Pharm - ocena sprawozdan.pdf Oswiadczenie RN - ocena sprawozdan

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Jacek Franasik Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Ewa Szklanny Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki