65,4000 zł
1,55% 1,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
GK_Mangata_Holding_Raport_skonsolidowany_30_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_jednostkowego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_skonsolidowanego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 361 321 314 081 85 227 73 947
II. Zysk z działalności operacyjnej 35 842 34 505 8 454 8 124
III. Zysk brutto 37 979 31 023 8 958 7 304
IV. Zysk netto 31 553 25 759 7 443 6 065
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 633 19 817 8 169 4 666
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 524 -23 343 -3 662 -5 496
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 883 1 893 -5 162 446
VIII. Przepływy pieniężne netto -2 702 -1 680 -637 -396
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 4,73 3,86 1,11 0,91
X. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 727 223 693 396 166 733 166 246
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 351 844 275 275 80 669 65 999
XIII. Zobowiązania długoterminowe 101 902 114 233 23 363 27 388
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 249 942 161 042 57 305 38 611
XV. Kapitał własny 375 379 418 121 86 065 100 247
XVI. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 306 320
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 56,22 62,62 12,89 15,01
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 5 673 5 239 1 338 1 233
XX. Zysk z działalności operacyjnej 2 234 6 483 527 1 526
XXI. Zysk brutto 91 845 4 139 21 664 974
XXII. Zysk netto 92 202 3 805 21 748 896
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -250 3 542 -59 834
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 487 -12 572 115 -2 960
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 493 8 469 -824 1 994
XXVI. Przepływy pieniężne netto -3 223 -586 -760 -138
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 13,81 0,57 3,26 0,13
XXVIII. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XXIX. Aktywa razem 412 926 360 970 94 673 86 545
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 601 64 502 19 397 15 465
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 460 7 080 105 1 697
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 84 141 57 422 19 291 13 767
XXXIII. Kapitał własny 328 325 296 468 75 276 71 080
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 306 320
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję 49,17 44,40 11,27 10,65
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_Mangata_Holding_Raport_skonsolidowany_30_06_2018.pdfGK_Mangata_Holding_Raport_skonsolidowany_30_06_2018.pdf
Raport audytora z przeglądu jednostkowego SF.pdfRaport audytora z przeglądu jednostkowego SF.pdf
Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego SF.pdfRaport audytora z przeglądu skonsolidowanego SF.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-11 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2018-09-11 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.