MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji

2020-03-18 18:24
publikacja
2020-03-18 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje że w dniu 18 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło pismo z zawiadomieniem przesłanym przez Wojciecha Wiśniewskiego, w imieniu własnym i spółki Agro-Jumal Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, dot. zmniejszenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pan Wojciech Wiśniewski, działając w imieniu własnym, a także w imieniu spółki Agro-Jumal Sp. z o.o., poinformował, iż w wyniku sprzedaży przez niego w dniu 13 marca 2020 roku na rynku giełdowym akcji Makarony Polskie SA doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez niego oraz przez spółkę Agro-Jumal Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki poprzez jego zmniejszenie poniżej 5% (dalej: Zmiana Stanu Posiadania).

Przed Zmianą Stanu Posiadania Pan Wojciech Wiśniewski wraz ze spółką Agro-Jumal Sp. z o.o., posiadał łącznie 477 562 sztuki akcji Spółki, które stanowiły 5,16% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 477 562 głosów w ogóInej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 477 562 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. Pan Wojciech Wiśniewski posiadał samodzielnie 328 962 akcji Spółki, które stanowiły 3,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 328 962 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA. tj. do wykonywania 328 962 głosów z akcji Społki;
2. Agro-Jumal Sp. z o.o. posiadała samodzielnie 148 600 akcji Spółki, które stanowiły 1,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 148 600 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA. tj. do wykonywania 148 600 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Pan Wojciech Wiśniewski wraz z Agro-Jumal Sp. z o.o. posiada łącznie 452 623 sztuk akcji Spółki, które stanowią 4,89% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 452 623 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 452 623 sztuk z akcji Spółki, z czego:
1. Pan Wojciech Wiśniewski posiada samodzielnie 304 023 akcje Spółki, które stanowią 3,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 304 023 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA. tj. do wykonywania 304 023 głosów z akcji Spółki;
2. Agro-Jumal Sp. z o.o. posiada samodzielnie 148 600 akcji Spółki, które stanowią 1,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 148 600 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA tj. do wykonywania 148 600 głosów z akcji Spółki.

Dodatkowo Pan Wojciech Wiśniewski poinformował, iż on oraz Agro Jumal Sp. z o.o. :
- nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki,
- nie zawarli umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
- nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
- nie posiadają równiez instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Beata Majewska-Karp Prokurent
2020-03-18 Tomasz Blat Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki