REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2022-05-13 06:13
publikacja
2022-05-13 06:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1Q_2021__M.W._TRADE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 284 663 61 145
II. Koszty działalności operacyjnej 943 1 105 203 242
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -659 -442 -142 -97
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -634 -438 -137 -96
V. Zysk (strata) brutto -622 -437 -134 -96
VI. Zysk (strata) netto -631 -418 -136 -91
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 366 1 187 79 260
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 0 18 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 359 -759 -6 318 -166
X. Przepływy pieniężne netto, razem -28 910 428 -6 221 94
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,05 -0,02 -0,01
XII. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa, razem 38 637 69 018 8 304 15 006
XIV. Zobowiązania (razem) 8 031 8 410 1 726 1 828
XV. Kapitał własny 30 606 60 608 6 578 13 177
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,7 7,2 0,8 1,6
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 21% 12% 21% 12%

Dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały
przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: według średniego
kursu NBP:


na 31 marca 2022 roku – 4,6525 PLN,


na 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 PLN,


- pozycje rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca:


2022 roku – 4,6472 PLN,


2021 roku – 4,5721 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 1Q 2021 _M.W. TRADE SA.pdfRaport za 1Q 2021 _M.W. TRADE SA.pdf Raport za 1Q 2021 M.W. TRADE SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2022-05-13 Maciej Mizuro Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki