REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

2022-03-23 08:40
publikacja
2022-03-23 08:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_GK_LWB_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_GK_LWB_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_GK_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_GK_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdania_GK_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdania_GK_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej_GK_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej_GK_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_LWB.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_GKLWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_GKLW_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 2 371 280,00 1 822 112,00 518 029,00 407 249,00
II. Zysk operacyjny 366 798,00 95 241,00 80 131,00 21 287,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 359 128,00 93 190,00 78 455,00 20 828,00
IV. Zysk netto roku obrotowego, z tego: 288 266,00 72 962,00 62 975,00 16 307,00
V. - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 288 354,00 72 876,00 62 994,00 16 288,00
VI. - przypadający na udziały mniejszości -88,00 86,00 -19,00 19,00
VII. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 5 702,00 -1 637,00 1 246,00 -366,00
VIII. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 293 968,00 71 325,00 64 220,00 15 941,00
IX. Ilość akcji (szt.) 34 013 590,00 34 013 590,00 34 013 590,00 34 013 590,00
X. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 8,48 2,14 1,85 0,48
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 762 812,00 476 960,00 166 644,00 106 602,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -394 353,00 -611 029,00 -86 150,00 -136 567,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 894,00 -7 061,00 -2 161,00 -1 578,00
XIV. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 358 565,00 -141 130,00 78 333,00 -31 543,00
XV. Aktywa trwałe 3 676 428,00 3 763 945,00 799 328,00 815 625,00
XVI. Aktywa obrotowe 1 025 616,00 611 318,00 222 989,00 132 469,00
XVII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. RAZEM AKTYWA 4 702 044,00 4 375 263,00 1 022 317,00 948 094,00
XIX. Zobowiązania długoterminowe 592 811,00 715 050,00 128 889,00 154 947,00
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 515 524,00 360 386,00 112 085,00 78 094,00
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 3 583 441,00 3 289 385,00 779 111,00 712 790,00
XXII. Udziały nie dające kontroli 10 268,00 10 442,00 2 232,00 2 263,00
XXIII. Kapitał własny razem 3 593 709,00 3 299 827,00 781 343,00 715 053,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe GK LWB_pl.zipSprawozdanie finansowe GK LWB_pl.zip Sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe GK LWB_pl.zip.XAdESSprawozdanie finansowe GK LWB_pl.zip.XAdES Sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za 2021 r. - podpis
Sprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtmlSprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2021 r.
Sprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2021 r. - podpis
Oswiadczenie zarzadu w sprawie zgodnosci sprawozdania GK LWB_pl.xhtmlOswiadczenie zarzadu w sprawie zgodnosci sprawozdania GK LWB_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK LW Bogdanka
Oswiadczenie zarzadu w sprawie zgodnosci sprawozdania GK LWB_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie zarzadu w sprawie zgodnosci sprawozdania GK LWB_pl.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK LW Bogdanka - podpis
Informacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej GK LWB_pl.xhtmlInformacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej GK LWB_pl.xhtml Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej GK LWB_pl.xhtml.XAdESInformacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej GK LWB_pl.xhtml.XAdES Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpis
Sprawozdanie z badania GK LWB.zipSprawozdanie z badania GK LWB.zip Opinia biegłego rewidenta GK LW Bogdanka za 2021 r.
Ocena RN dotycząca sprawozdan GKLWB_pl.xhtmlOcena RN dotycząca sprawozdan GKLWB_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań GK LW Bogdanka za 2021 r.
Oswiadczenie RN dotyczace Komitetu Audytu GKLW_pl.xhtmlOswiadczenie RN dotyczace Komitetu Audytu GKLW_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki