REKLAMA
WEBINAR

LUBAWA: wyniki finansowe

2022-11-24 01:08
publikacja
2022-11-24 01:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-11-24_LBW_QSr32022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-01-01
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 071 191 494 54 623 42 008
II. Wynik z działalności operacyjnej 33 555 27 008 7 158 5 925
III. Wynik przed opodatkowaniem 30 796 26 456 6 569 5 804
IV. Wynik netto 25 434 21 955 5 425 4 816
V. Inne całkowite dochody -174 -12 -37 -3
VI. Łączne całkowite dochody 25 260 21 943 5 388 4 814
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 941 13 124 -1 054 2 879
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 937 -4 145 -2 973 -909
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 656 -14 240 2 913 -3 124
X. Przepływy pieniężne netto razem -5 222 -5 261 -1 114 -1 154
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,17 0,15 0,04 0,03
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,17 0,15 0,04 0,03
XV. Aktywa trwałe 238 485 232 547 48 972 50 560
XVI. Aktywa obrotowe 198 545 199 781 40 771 43 436
XVII. Aktywa razem 437 030 432 328 89 743 93 997
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 39 086 41 811 8 026 9 091
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 77 615 95 449 15 938 20 752
XX. Kapitał własny 320 329 295 068 65 779 64 154
DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 454 9 706 7 776 2 129
XXII. Wynik z działalności operacyjnej -3 284 -8 687 -701 -1 906
XXIII. Wynik przed opodatkowaniem -3 938 -8 730 -840 -1 915
XXIV. Wynik netto -3 315 -6 903 -707 -1 514
XXV. Inne całkowite dochody -590 -424 -126 -93
XXVI. Łączne całkowite dochody -3 905 -7 327 -833 -1 607
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 023 -15 073 -5 764 -3 307
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 747 1 713 -373 376
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 741 13 263 4 851 2 910
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -6 029 -97 -1 286 -21
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 -0,05 0,00 -0,01
XXXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 -0,05 0,00 -0,01
XXXV. Aktywa trwałe 186 634 185 564 38 325 40 345
XXXVI. Aktywa obrotowe 43 098 35 985 8 850 7 824
XXXVII. Aktywa razem 229 732 221 549 47 175 48 169
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 959 15 700 3 072 3 413
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 43 113 30 284 8 853 6 584
XL. Kapitał własny 171 660 175 565 35 250 38 171


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej
podany sposób w tys. EURO.


Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych
finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 30.09.2022 r. – 4,8698 oraz na 31.12.2021 r. – 4,5994.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do września 2022 r. średnia
ta wyniosła 4,6880, a w okresie od stycznia do września 2021 roku 4,5585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022-11-24_LBW_QSr32022.pdf2022-11-24_LBW_QSr32022.pdf Sprawozdanie kwartalne za 3Q 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Jerzy Jaśkowiak Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
2022-11-23 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki