REKLAMA

LENA LIGHTING: wyniki finansowe

2021-11-10 09:38
publikacja
2021-11-10 09:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 769 85 230 22 106 19 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 867 7 056 1 506 1 588
III. Zysk (strata) brutto 6 837 7 904 1 500 1 779
IV. Zysk (strata) netto 5 487 6 131 1 204 1 380
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 062 8 729 -1 330 1 965
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 758 -4 418 -2 141 -995
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 558 -4 237 342 -954
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 262 75 -3 129 17
IX. Aktywa, razem 126 496 112 012 27 304 24 744
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 380 19 205 6 342 4 243
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 394 4 058 517 896
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 163 14 512 5 647 3 206
XIII. Kapitał własny 97 116 92 806 20 962 20 502
XIV. Kapitał zakładowy 1 244 1 244 268 275
XV. Liczba akcji (w szt.) 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,25 0,05 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,25 0,05 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,90 3,73 0,84 0,82
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,90 3,73 0,84 0,82
XX. adeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,30 0,30 0,06 0,07


Dane finansowe za poprzedni rok obrotowy zawarte sa w załączonym
raporcie.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_za_3kwartał_2021.pdfRaport_za_3kwartał_2021.pdf Raport za trzeci kwartał 2021r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
2021-11-10 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki