LENA LIGHTING: wyniki finansowe

2019-11-14 08:13
publikacja
2019-11-14 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_III_kwartal_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 307 94 451 20 495 22 206
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 854 5 916 1 591 1 391
III. Zysk (strata) brutto 7 094 6 153 1 647 1 447
IV. Zysk (strata) netto 5 532 4 954 1 284 1 165
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 586 12 656 2 689 2 976
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 052 -6 732 -1 405 -1 583
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 635 -6 901 -1 772 -1 622
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 101 -976 -488 -230
IX. Aktywa, razem 106 169 106 027 24 275 24 823
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 620 12 742 2 886 2 983
XI. Zobowiązania długoterminowe 342 291 78 68
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 690 11 867 2 673 2 778
XIII. Kapitał własny 93 548 93 285 21 389 21 839
XIV. Kapitał zakładowy 1 244 1 244 284 291
XV. Liczba akcji (w szt.) 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,20 0,05 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,20 0,05 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,76 3,75 0,86 0,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,76 3,75 0,86 0,88
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,30 0,15 0,07 0,04


Wybrane dane finansowe za 2018r znajdują się w załączonym pliku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za III kwartał 2019r..pdfRaport za III kwartał 2019r..pdf Raport za trzeci kwartał 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu
2019-11-14 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki