REKLAMA

LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

2021-11-29 08:26
publikacja
2021-11-29 08:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Labo_Print_SA-QSr_2021Q3-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane finansowe skonsolidowanego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021
Rachunek zysków i strat 01.01 do 30.09.2021 01.01 do 30.09.2020 01.01 do 30.09.2021 01.01 do 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 832 69 304 18 390 15 490
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 358 9 400 1 395 2 101
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 671 5 700 1 683 1 274
IV. Zysk (strata) netto 6 103 4 627 1 339 1 034
Bilans na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
V. Suma bilansowa 86 695 63 624 18 713 13 787
VI. Aktywa trwałe 54 991 44 704 11 870 9 687
VII. Aktywa obrotowe 31 704 18 920 6 843 4 100
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 845 39 878 11 622 8 641
IX. Zobowiązania długoterminowe 21 992 20 320 4 747 4 403
X. Zobowiązania krótkoterminowe 31 853 19 557 6 875 4 238
XI. Kapitał własny 29 894 23 747 6 453 5 146
XII. Kapitał podstawowy 3 812 3 618 823 784
Rachunek przepływów pieniężnych od 01.01 do 30.09.2021 od 01.01 do 30.09.2020 od 01.01 do 30.09.2021 od 01.01 do 30.09.2020
XIII. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 8 959 10 691 1 965 2 389
XIV. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestestycyjnej -4 156 -7 559 -912 -1 689
XV. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -5 318 -986 -1 167 -220
XVI. Przepływy netto razem -515 2 146 -113 480
XVII. Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 812 000 3 617 600 3 812 000 3 617 600
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 686 673 3 617 600 3 686 673 3 617 600
XIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 686 673 3 617 600 3 686 673 3 617 600
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,66 1,28 0,36 0,29
XXI. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 1,28 0,36 0,29
XXII. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 718 262 3 617 600 3 718 262 3 617 600
XXIII. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,58 1,63 0,35 0,36
XXIV. Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) 5 807 5 905 1 274 1 320
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 8,11 6,56 1,75 1,42
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 8,11 6,56 1,75 1,42
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,2 0,15 0,04 0,03
Dane finansowe dotyczące jednostkowego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 9 miesięcy zakończonego 30 września 2021
Rachunek zysków i strat 01.01 do 30.09.2021 01.01 do 30.09.2020 01.01 do 30.09.2021 01.01 do 30.09.2020
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 436 67 669 16 329 15 124
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 618 8 705 794 1 946
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 986 4 996 1 094 1 117
XXXI. Zysk (strata) netto 3 908 3 898 857 871
Bilans na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXII. Suma bilansowa 80 496 63 218 17 375 13 699
XXXIII. Aktywa trwałe 54 005 45 255 11 657 9 806
XXXIV. Aktywa obrotowe 26 491 17 963 5 426 3 892
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 789 39 800 10 963 8 624
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 20 200 20 320 4 360 4 403
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 589 19 480 6 602 4 221
XXXVIII. Kapitał własny 29 707 23 418 6 412 5 075
XXXIX. Kapitał podstawowy 3 812 3 618 823 784
Rachunek przepływów pieniężnych od 01.01 do 30.09.2021 od 01.01 do 30.09.2020 od 01.01 do 30.09.2021 od 01.01 do 30.09.2020
XL. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 2 389 9 257 524 2 069
XLI. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestestycyjnej -118 -7 134 -26 -1 595
XLII. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -2 237 -986 -491 -220
XLIII. Przepływy netto razem 33 1 137 7 254
XLIV. Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 812 000 3 617 600 3 812 000 3 617 600
XLV. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 686 673 3 617 600 3 686 673 3 617 600
XLVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 686 673 3 617 600 3 686 673 3 617 600
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,06 1,08 0,23 0,24
XLVIII. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,06 1,08 0,23 0,24
XLIX. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 718 262 3 617 600 3 718 262 3 617 600
L. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,01 1,24 0,22 0,28
LI. Zysk(strata) zannualizowany (zł/EUR) 3 732 4 474 819 1 000
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 7,79 6,47 1,68 1,4
LIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 7,79 6,47 1,68 1,4
LIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,2 0,19 0,04 0,04
Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2021 roku i 3 kwartały 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30.09.2021 - 4,6329 PLN/EUR, na dzień 31.12.2020 - 4,6148 PLN/EUR. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrachunkowego od 01.01 do 30.09.2021 - 4,5585 PLN/EUR, dla okresy od 01.01 do 30.09.2020 4,4742 PLN/EUR. Najwyższy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2021 wynosi 4,6603 PLN/EUR z dnia 31.03.2021, w okresie od 01.01 do 30.09.2020 wynosi 4,6330 PLN/EUR z dnia 29.10.2020. Najniższy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2021 wynosi 4,4541 PLN/EUR z dnia 09.06.2021, w okresie od 01.01 do 30.09.2020 wynosi 4,2279 PLN/EUR z dnia 15.01.2020.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Labo Print SA-QSr 2021Q3-sig-sig.pdfLabo Print SA-QSr 2021Q3-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Labo Print za trzeci kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
2021-11-29 Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki