REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2019-12-24 07:21
publikacja
2019-12-24 07:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
191224_Raport_za_3_Q_2019_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 983 63 974 16 707 15 040
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 222 10 133 2 373 2 382
III. Zysk (strata) brutto 9 000 8 805 2 089 2 070
IV. Zysk (strata) netto 7 342 7 465 1 704 1 755
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 342 7 465 1 704 1 755
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 894 13 706 4 153 3 222
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 353 -17 342 -2 635 -4 077
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 559 3 712 -1 522 873
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -18 77 -4 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
X. Aktywa, razem 222 182 212 864 50 801 49 503
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 663 123 918 28 732 28 818
XII. Zobowiązania długoterminowe 81 865 83 823 18 718 19 494
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 798 40 094 10 014 9 324
XIV. Kapitał własny 96 519 88 946 22 069 20 685
XV. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 397 404
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,50 0,10 0,12
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,56 5,12 1,27 1,19
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 438 60 303 16 116 14 177
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 474 9 258 2 431 2 176
XXV. Zysk (strata) brutto 9 394 8 066 2 180 1 896
XXVI. Zysk (strata) netto 7 723 6 714 1 792 1 578
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 934 13 991 3 930 3 289
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 080 -17 678 -2 572 -4 156
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 872 3 765 -1 363 885
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -17 77 -4 18
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
XXXI. Aktywa, razem 217 085 207 025 49 635 48 145
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 380 119 042 27 753 27 684
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 81 110 83 080 18 545 19 321
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 40 270 35 962 9 208 8 363
XXXV. Kapitał własny 95 706 87 983 21 883 20 461
XXXVI. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 397 404
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,51 5,07 1,26 1,18
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 2019-12-24 o treści:


Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) przekazuje do
publicznej wiadomości korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za III kwartał 2019 roku opublikowanego dnia 21 listopada
2019 roku. Raport okresowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodów i jednostkowym  sprawozdaniu z całkowitych dochodów
uaktualniony został o dane finansowe za bieżący kwartał danego roku tj.
III kwartał 2019 i analogiczny okres 2018 roku.Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 rok, przekazanym przez
Spółkę w dniu 21 listopada 2019 r., nie uległy zmianie. W związku z
powyższym Spółka przekaże ponownie uzupełnione skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:§ 15 ust. 4
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
191224 Raport za 3 Q 2019_korekta.pdf191224 Raport za 3 Q 2019_korekta.pdf 191224 Raport 3Q2019 korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-24 Adam Krynicki Prezes Zarzadu
2019-12-24 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki