Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Krezus S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 5 marca 2019 roku otrzymał od Pana Artura Paluch zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, o tym, że w wyniku zawarciu w dniu 25 lutego 2019 roku przez 29 akcjonariuszy porozumienia w celu wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy o ofercie publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych, udział zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów przekroczył 5 %.

Zawiadamiający w przedmiotowym zawiadomieniu zawarł następujące informacje:

I.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zawarcie w dniu 25 lutego 2019 roku przez Zawiadamiających porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej, w ramach którego Zawiadamiający uzgodnili zgodne glosowanie na Walnych Zgromadzeniach Emitenta oraz prowadzenie trwałej polityki w stosunku do Emitenta we wskazanych wyżej celach.

II.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1.Kacper Stefaniak posiadał bezpośrednio 46838 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji Spółki reprezentujących 0,0856 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 46838 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 0,0856 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2.Małgorzata Andrychowicz posiadała bezpośrednio 89486 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 0,1635 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 89486 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 0,1635 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
3.Bogna Gruba posiadała bezpośrednio 333592 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki reprezentujących 0,6098 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 333592 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 0,6098 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4.Grażyna Wawrzyniak posiadała bezpośrednio 103198 (słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 0,1886 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 103198 (słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 0,1886 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5.Bartosz Olejarczyk posiadał bezpośrednio 59900 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,1095 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 59900 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) głosów, stanowiących 0,1095 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6.Waldemar Kaczor posiadał bezpośrednio 26910 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 0,04919 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 26910 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, stanowiących 0,04919 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7.Sebastian Wróbel posiadał bezpośrednio 16400 (słownie: szesnaście tysięcy czterysta) akcji Spółki reprezentujących 0,0299 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 16400 (słownie: szesnaście tysięcy czterysta) głosów, stanowiących 0,0299 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8.Mieczysław Majchrzak posiadał bezpośrednio 2450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,0045 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 0,0045 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9.Andrzej Kalinowski posiadał bezpośrednio 23300 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta) akcji Spółki reprezentujących 0,0426 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 23300 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta) głosów, stanowiących 0,0426 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10.Michał Karpiński posiadał bezpośrednio 28500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji Spółki reprezentujących 0,0521 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 0,0521 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
11.Jacek Mazurek posiadał bezpośrednio 12200 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście) akcji Spółki reprezentujących 0,0223 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 12200 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście) głosów, stanowiących 0,0223 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
12.Andrzej Uliasz posiadał bezpośrednio 44680 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,0816 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 44680 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów, stanowiących 0,0816 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
13.Sławomir Krzanowski posiadał bezpośrednio 20560 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,0376 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20560 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 0,0376 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
14.Piotr Kosiorek posiadał bezpośrednio 176488 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 0,3226 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 176488 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 0,3226 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
15.Paweł Lewiński posiadał bezpośrednio 19625 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki reprezentujących 0,0359 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 19625 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących 0,0359 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
16.Paweł Pijanowski posiadał bezpośrednio 124017 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemnaście) akcji Spółki reprezentujących 0,2267 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 124017 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemnaście) głosów, stanowiących 0,2267 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
17.Tadeusz Mentel posiadał bezpośrednio 11850 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,0216 % kapitału zakładowego Spółki ora2 uprawniających do 11850 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 0,0216 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
18.Jan Mandrysz posiadał bezpośrednio 26638 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji Spółki reprezentujących 0,0487 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 26638 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 0,0487 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
19.Edyta Baczyńska posiadała bezpośrednio 187764 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 0,3432 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 187764 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosów, stanowiących 0,3432 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
20.Ryszard Nyga posiadał bezpośrednio 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 0,0914 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 0,0914 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
21.Franciszek Krupiczewski posiadał bezpośrednio 467712 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji Spółki reprezentujących 0,855 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 467712 (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów, stanowiących 0,855 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
22.Artur Paluch posiadał bezpośrednio 69010 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 0,1261 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 69010 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) głosów, stanowiących 0,1261 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
23.Danuta Paluch posiadała bezpośrednio 421748 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji Spółki reprezentujących 0,771 %kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 421748 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) głosów, stanowiących 0,771 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
24.Krzysztof Ziarniak posiadał bezpośrednio 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 0,0183 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, stanowiących 0,0183 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
25.Dominik Krzyżanowicz posiadał bezpośrednio 76000 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 0,1389 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 76000 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, stanowiących 0,1389 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
26.Mateusz Kaźmierski posiadał bezpośrednio 94700 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji Spółki reprezentujących 0,1731 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 94700 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów, stanowiących 0,1731 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
27.Robert Modzlewski posiadał bezpośrednio 287121 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji Spółki reprezentujących 0,5248 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 287121 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów, stanowiących 0,5248 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
28.Mariusz Krupa posiadał bezpośrednio 44000 (słownie: czterdzieści cztery tysiące) akcji Spółki reprezentujących 0,0804 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 44000 (słownie: czterdzieści cztery tysiące) głosów, stanowiących 0,0804 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
29.Rafał Szewczyk posiadał bezpośrednio 43850 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,0802 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 43850 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 0,0802 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
co dawało łącznie 2918537 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Emitenta, reprezentujących 5,33 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2918537 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów, stanowiących 5,33 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zawarciu Porozumienia Zawiadamiający posiadają łącznie 2918537 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących 5,33 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2918537 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów, stanowiących 5,33 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie Porozumienia, o którym mowa w niniejszym Zawiadomieniu nie wpłynęło na zmianę liczby akcji Spółki posiadanych przez poszczególnych Zawiadamiających, co oznacza, że po zawarciu Porozumienia, stan ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.

IV.Podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, które posiadają akcje Spółki.

V.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej:

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie publicznej, tj. żaden z Zawiadamiających nie zawarł umowy której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

VI.Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Żaden z Zawiadamiających nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Żaden z Zawiadamiających nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

VII.Liczba głosów z akcji Spółki, obliczanych w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

VIII.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt II, VI i VII i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Zgodna z informacjami zawartymi w pkt II.
Zawiadamiający wskazał ponadto, że strony Porozumienia, działając na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej wskazują i upoważniły do wykonywania obowiązków określonych w rozdziale IV ustawy o ofercie publicznej Pana Piotra Kosiorek, Pana Dominika Krzyżanowicz, Pana Roberta Modzelewskiego, oraz Pana Artura Paluch.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Mateusz Gromek Prezes Zarządu Emitenta
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.