REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2023-05-25 18:05
publikacja
2023-05-25 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 937 26 157 5 943 5 629
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 082 -623 -230 -134
III. Zysk (strata) brutto -1 189 -729 -253 -157
IV. Zysk (strata) netto -1 186 -599 -252 -129
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -783 -660 -167 -142
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -194 -2 -42
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -495 -516 -105 -111
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 288 -1 370 -274 -295
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 353 28 255 5 850 6 025
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 543 8 250 1 827 1 759
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 363 429 78 91
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 046 6 677 1 507 1 424
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 810 20 004 4 023 4 265
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 925 1 919
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,07 -0,03 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,09 2,22 0,45 0,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Pozycje od I do VII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,7005 PLN, a za  3
miesiące 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6472 PLN.Pozycje
od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 31.03.2023 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6755 PLN, na
31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 31.03.2022 roku który
wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa I kw 2023.pdfInformacja dodatkowa I kw 2023.pdf Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 27 353 28 255 28 255 45 448
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 639 690 690 848
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 211 5 448 5 448 6 135
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 041 2 050 2 050 2 153
3.1. Nieruchomości 1 954 1 954 1 954 2 023
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 87 96 96 130
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w innych jednostkach 87 96 96 130
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 112 112 3 564
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 451
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 112 112 112 114
II. Aktywa obrotowe 19 351 19 955 19 955 32 748
1. Zapasy 5 271 7 144 7 144 7 733
2. Należności krótkoterminowe 11 697 9 329 9 329 18 811
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 039 3 327 3 327 5 885
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 039 3 327 3 327 5 885
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 039 3 327 3 327 1 713
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344 156 156 319
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny 18 810 20 004 20 004 30 329
1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 20 389 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 084 4 092 4 092 4 178
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 771 -2 934 -2 934 -2 934
6. Zysk (strata) netto -1 186 -10 837 -10 837 -599
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 543 8 250 8 250 15 118
1. Rezerwy na zobowiązania 1 073 1 087 1 087 1 003
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 627 630 630 492
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 446 457 457 511
a) długoterminowa 446 457 457 511
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 363 429 429 3 365
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 363 429 429 3 365
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 046 6 677 6 677 10 735
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 041 6 676 6 676 10 728
3.2. Fundusze specjalne 5 1 1 7
4. Rozliczenia międzyokresowe 61 56 56 16
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 61 56 56 16
długoterminowe
a) krótkoterminowe 61 56 56 16
P a s y w a r a z e m 27 353 28 255 28 255 45 448
Wartość księgowa 18 810 20 004 20 004 30 329
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,09 2,22 2,22 3,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 937 27 937 26 157 26 157
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 937 27 937 26 157 26 157
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -26 189 -26 189 -23 500 -23 500
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -26 189 -26 189 -23 500 -23 500
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 748 1 748 2 657 2 657
IV. Koszty sprzedaży -1 796 -1 796 -1 719 -1 719
V. Koszty ogólnego zarządu -1 487 -1 487 -1 490 -1 490
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 535 -1 535 -552 -552
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 289 1 289 322 322
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 8 3 3
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 1 281 1 281 319 319
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 835 835 393 393
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 587 587 309 309
2. Inne koszty operacyjne 248 248 84 84
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 082 -1 082 -623 -623
X. Przychody finansowe 64 64 188 188
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 24 24 33 33
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 40 40 155 155
XI. Koszty finansowe 171 171 294 294
1. Odsetki w tym: 120 120 67 67
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 51 51 227 227
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -1 189 -1 189 -729 -729
XIII. Podatek dochodowy -3 -3 -130 -130
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -1 186 -1 186 -599 -599
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 186 -1 186 -599 -599
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,13 -0,07 -0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 004 20 004 30 920 30 920
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 004 20 004 30 920 30 920
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 389 20 389 20 389 26 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 781
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 092 4 092 4 170 4 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -8 -78 8
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 084 4 084 4 092 4 178
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 294 294
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294 294
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 288
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 288
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -10 837 -10 837 288 288
zmniejszenia (z tytułu)
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -13 771 -13 771 -2 934 -2 934
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto -1 186 -1 186 -10 837 -599
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 810 18 810 20 004 30 329
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 186 -1 186 -599 -599
II. Korekty razem 403 403 -62 -62
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 302 302 323 323
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105 105 44 44
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 18 18 25 25
4. Zmiana stanu rezerw -11 -11 13 13
5. Zmiana stanu zapasów 1 873 1 873 158 158
6. Zmiana stanu należności -2 556 -2 556 -4 297 -4 297
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 683 683 3 805 3 805
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty -11 -11 -133 -133
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -783 -783 -660 -660
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 4 -22 -22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 8 3 3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -18 -18 -25 -25
3. Z aktywów finansowych, w tym: 14 14
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 14 14
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 14 14
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 14 14 172 172
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 14 172 172
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 -10 -194 -194
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 495 495 516 516
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 266 266 493 493
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 110 110 -44 -44
3. Odsetki 105 105 56 56
4. Inne wydatki finansowe 14 14 11 11
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -495 -495 -516 -516
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 288 -1 288 -1 370 -1 370
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 3 327 3 327 3 083 3 083
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 039 2 039 1 713 1 713
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2023.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki