REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

2019-11-29 17:34
publikacja
2019-11-29 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_30.09.2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom SA
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 764 36 081 2 034 8 483
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (672) 1 424 (156) 335
III. Zysk (strata) brutto (1 981) (3 220) (460) (757)
IV. Zysk (strata) netto (1 952) (3 489) (453) (820)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 745 1 840 173 433
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 44 2 10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57) (1 367) (13) (321)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 695 517 161 122
IX. Aktywa razem* 41 044 41 816 9 385 9 725
X. Zobowiązania długoterminowe* 4 329 5 747 990 1 337
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 77 963 75 190 17 826 17 486
XII. Kapitał własny* (41 249) (39 122) (9 431) (9 098)
XIII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 9 079 9 234
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,20) (0,35) (0,05) (0,08)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (4,16) (3,94) (0,95) (0,92)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom SA
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 495 1 116
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (314) (367) (73) (86)
XVIII. Zysk (strata) brutto (926) (905) (215) (213)
XIX. Zysk (strata) netto (926) (905) (215) (213)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (182) (635) (42) (149)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 (381) 2 (90)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 199 1 017 46 239
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 24 0 5 0
XXIV. Aktywa razem* 8 182 8 230 1 871 1 914
Zobowiązania długoterminowe*
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe* 15 447 14 569 3 532 3 388
XXVI. Kapitał własny* (7 265) (6 339) (1 661) (1 474)
XXVII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 9 079 9 234
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,09) (0,07) (0,02) (0,02)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,73) (0,64) (0,17) (0,15)
* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.09.2019_final.pdf2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.09.2019_final.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki