REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KOGENERA: wyniki finansowe

2021-11-23 07:07
publikacja
2021-11-23 07:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr3_2021_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2021 r. i 01.01-30.09.2020 r.
I. Przychody ze sprzedaży 961 144 803 413 210 847 180 867
II. Koszt własny sprzedaży (828 693) (747 482) (181 791) (168 276)
III. Przychody z tytułu rekompensat KDT 5 039 40 261 1 105 9 064
IV. Zysk na działalności operacyjnej 88 934 137 791 19 510 31 020
V. Zysk przed opodatkowaniem 87 447 140 072 19 183 31 534
VI. Zysk netto 69 168 112 094 15 173 25 235
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 68 496 110 214 15 026 24 812
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 672 1 880 147 423
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 4,60 7,40 1,01 1,67
X. Inne całkowite dochody netto 3 758 (494) 824 (111)
XI. Całkowite dochody ogółem 72 926 111 600 15 997 25 124
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2021 r. i 01.01-30.09.2020 r. (dane przekształcone)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 243 890 95 012 53 502 21 389
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (252 626) (102 885) (55 419) (23 162)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 640 (2 611) 360 (588)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 r. i 31.12 2020 r. (dane przekształcone)
XV. Aktywa trwałe 1 942 564 1 846 018 419 298 400 021
XVI. Aktywa obrotowe 768 768 1 008 295 165 937 218 492
XVII. Aktywa razem 2 711 332 2 854 313 585 235 618 513
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 646 892 660 926 139 630 143 219
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 305 786 507 659 66 003 110 007
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 751 744 1 679 542 378 110 363 947
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 6 910 6 186 1 492 1 340
XXII. Kapitał własny razem 1 758 654 1 685 728 379 602 365 287
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 118,03 113,14 25,48 24,52
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2021 r. i 01.01-30.09.2020 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 591 662 469 365 129 793 105 665
XXVI. Koszt własny sprzedaży (528 749) (484 737) (115 992) (109 126)
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 34 831 (7 264) 7 641 (1 635)
XXVIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 33 836 (6 817) 7 423 (1 535)
XXIX. Zysk/(strata) netto 27 142 (5 598) 5 954 (1 260)
XXX. Inne całkowite dochody netto 528 (494) 116 (111)
XXXI. Całkowite dochody ogółem 27 670 (6 092) 6 070 (1 371)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2021 r. i 01.01-30.09.2020 r. (dane przekształcone)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 191 257 53 065 41 956 11 946
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (198 245) (61 966) (43 489) (13 950)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 220) (2 176) (268) (490)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 r. i 31.12 2020 r. (dane przekształcone)
XXXV. Aktywa trwałe 1 532 536 1 453 475 330 794 314 960
XXXVI. Aktywa obrotowe 317 140 525 409 68 454 113 853
XXXVII. Aktywa razem 1 849 676 1 978 884 399 248 428 813
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 201 585 198 974 43 512 43 117
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 185 258 344 747 39 987 74 705
XL. Kapitał własny 1 462 833 1 435 163 315 749 310 991


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
września 2021 roku - 4,6329• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2021
roku - 4,5585• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2020 roku - 4,6148• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020
roku - 4,4420


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2021_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfQSr3_2021_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-11-23 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki