REKLAMA

KOGENERA: wyniki finansowe

2021-05-25 06:17
publikacja
2021-05-25 06:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr1_2021_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021-31.03.2021 i 01.01.2020-31.03.2020
I. Przychody ze sprzedaży 469 084 396 366 102 597 90 160
II. Koszt własny sprzedaży (362 805) (313 426) (79 352) (71 294)
III. Przychody z tytułu rekompensat KDT 1 191 2 064 260 469
IV. Zysk na działalności operacyjnej 87 713 164 241 19 184 37 359
V. Zysk przed opodatkowaniem 87 160 165 345 19 063 37 610
VI. Zysk netto 70 025 133 468 15 316 30 359
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 69 635 132 320 15 231 30 098
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 390 1 148 85 261
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 4,67 8,88 1,02 2,02
X. Inne całkowite dochody netto 3 345 (166) 732 (38)
XI. Całkowite dochody ogółem 73 370 133 302 16 048 30 321
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021-31.03.2021 i 01.01.2020-31.03.2020
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 329 70 610 12 539 16 061
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54 700) (45 039) (11 964) (10 245)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (932) (2 358) (204) (536)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 1 837 901 1 846 018 394 374 400 021
XVI. Aktywa obrotowe 1 271 563 1 008 295 272 850 218 492
XVII. Aktywa razem 3 109 464 2 854 313 667 224 618 513
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 645 369 660 926 138 482 143 219
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 704 997 507 659 151 277 110 007
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 752 468 1 679 542 376 042 363 947
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 6 630 6 186 1 423 1 340
XXII. Kapitał własny razem 1 759 098 1 685 728 377 465 365 287
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 118,06 113,14 25,33 24,52
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2021-31.03.2021 i 01.01.2020-31.03.2020
XXV. Przychody ze sprzedaży 332 223 269 185 72 663 61 230
XXVI. Koszt własny sprzedaży (262 934) (227 955) (57 508) (51 852)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 56 460 75 560 12 349 17 187
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 56 374 75 979 12 330 17 283
XXIX. Zysk netto 45 613 61 549 9 976 14 000
XXX. Inne całkowite dochody netto - (166) - (37)
XXXI. Całkowite dochody ogółem 45 613 61 383 9 976 13 963
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021-31.03.2021 i 01.01.2020-31.03.2020
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 524 39 081 9 082 8 890
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 403) (25 304) (8 399) (5 756)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 421) (2 113) (311) (481)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020
XXXV. Aktywa trwałe 1 431 327 1 453 475 307 132 314 960
XXXVI. Aktywa obrotowe 720 533 525 409 154 611 113 853
XXXVII. Aktywa razem 2 151 860 1 978 884 461 743 428 813
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 184 355 198 974 39 559 43 117
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 486 729 344 747 104 442 74 705
XL. Kapitał własny 1 480 776 1 435 163 317 742 310 991


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
marca 2021 roku - 4,6603• pozycje skróconych
śródrocznych sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych
śródrocznych sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31
marca 2021 roku - 4,5721• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań
z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na
dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148• pozycje skróconych
śródrocznych sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych
śródrocznych sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31
marca 2020 roku - 4,3963


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr1_2021_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfQSr1_2021_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe GK KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-05-25 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki