Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PSr_2019_GK_KOGENERACJA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_2019_I_polrocze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_z_przegladu_GK_KOGENERACJA_S.A.__PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Raport_z_przegladu_KOGENERACJA_S.A._PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018 (dane przekształcone)
I. Przychody ze sprzedaży 580 874 519 995 136 612 122 655
II. Koszt własny sprzedaży (486 949) (415 333) (114 522) (97 967)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT (15 002) (83 672) (3 528) (19 736)
IV. Zysk na działalności operacyjnej 65 098 19 596 15 310 4 622
V. Zysk przed opodatkowaniem 65 328 21 520 15 364 5 076
VI. Zysk netto 51 851 14 508 12 194 3 422
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 51 572 15 092 12 128 3 560
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 279 (584) 66 (138)
IX. Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR)" 3,46 1,01 0,81 0,24
X. Inne całkowite dochody netto (256) - (60) -
XI. Całkowite dochody ogółem 51 595 14 508 12 134 3 422
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254 411 170 896 59 833 40 310
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (60 423) (49 440) (14 210) (11 662)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 458) (12 377) (3 165) (2 919)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 (dane przekształcone)
XV. Aktywa trwałe 1 772 277 1 746 938 413 311 406 265
XVI. Aktywa obrotowe 723 734 649 506 168 781 151 048
XVII. Aktywa razem 2 496 011 2 396 444 582 092 557 313
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 739 815 666 630 172 531 155 030
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 226 886 252 098 52 912 58 628
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 525 756 1 474 441 355 820 342 893
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 554 3 275 829 762
XXII. Kapitał własny razem 1 529 310 1 477 716 356 649 343 655
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 102,64 99,18 23,94 23,06
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
XXV. Przychody ze sprzedaży 373 426 322 007 87 824 75 954
XXVI. Koszt własny sprzedaży (320 930) (258 453) (75 477) (60 963)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 42 489 62 346 9 993 14 706
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 42 341 88 327 9 958 20 834
XXIX. Zysk netto 34 118 75 867 8 024 17 895
XXX. Inne całkowite dochody netto (256) - (60) -
XXXI. Całkowite dochody ogółem 33 862 75 867 7 964 17 895
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 383 140 921 37 014 33 240
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 873) (33 516) (11 259) (7 906)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 339) (13 162) (3 137) (3 105)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejna dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
XXXV. Aktywa trwałe 1 425 381 1 406 223 332 411 327 029
XXXVI. Aktywa obrotowe 375 765 331 860 87 632 77 177
XXXVII. Aktywa razem 1 801 146 1 738 083 420 043 404 206
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 206 349 153 191 48 122 35 626
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 151 125 175 082 35 244 40 717
XL. Kapitał własny 1 443 672 1 409 810 336 677 327 863


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
czerwca 2019 roku - 4,2880• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
- 4,2520• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2018 roku - 4,3000• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
- 4,2395


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_PSr_2019_GK_KOGENERACJA S.A..pdf1_PSr_2019_GK_KOGENERACJA S.A..pdf Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2019 r.
2_Sprawozdanie_Zarządu_GK_2019_I_półrocze.pdf2_Sprawozdanie_Zarządu_GK_2019_I_półrocze.pdf Sprawozdanie Zarządu GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2019 r.
3_Raport z przeglądu GK KOGENERACJA S.A._ PSr_2019.pdf3_Raport z przeglądu GK KOGENERACJA S.A._ PSr_2019.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK KOGENERACJA S.A. za I półrocze 2019 r.
4_Raport z przeglądu KOGENERACJA S.A._PSr_2019.pdf4_Raport z przeglądu KOGENERACJA S.A._PSr_2019.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJI S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
2019-08-12 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.